Α&Λ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 23-25 , ΑΘΗΝΑ, 11476

Α&Λ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 23-25 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095267908
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 487601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-12-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-01-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

A&L MEDICAL SUPPLIES S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 23-25
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1. To εμπόριο και η εισαγωγή ή/και η εξαγωγή νοσηλευτικών, υγειονομικών και φαρμακευτικών προϊόντων εν γένει και ειδικότερα ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ιατρικών ειδών και εργαλείων, 2. Η προμήθεια Κρατικών ή και ιδιωτικών Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Νοσοκομείων, Θεραπευτηρίων και Κλινικών, 3. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε εμπορικής δραστηριότητας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής, καθώς και δραστηριότητες γενικού εμπορίου, τόσο ανεξάρτητα, όσο και στο πλαίσιο εκτέλεσης των δικαιωμάτων της εταιρείας που απορρέουν από συμβάσεις αντιπροσώπευσης και διανομής, 4. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της ως άνω δραστηριότητας και 5. Η εκτέλεση κάθε άλλης δραστηριότητας την οποία η εταιρεία θεωρεί ως κατάλληλη ή συναφή με τα αντικείμενα της εταιρείας και γενικά την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας, που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα ως κατάλληλη ή πρόσφορη για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών. B. Για την προώθηση και επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: 1. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή/ και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις ή/ και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς ή/ και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που συνέχεται με την επίτευξη των παραπάνω εταιρικών σκοπών ή που θεωρείται άμεσα ή έστω και έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την εκπλήρωσή τους, όπως ιδίως: i) να συνιστά νέες εταιρείες, οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ii) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού, με οποιαδήποτε ιδιότητα, iii) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και σκοπού, ημεδαπά ή αλλοδαπά, και iv) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 2. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 3. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια και γενικά να συνάπτει πάσης φύσεως πιστωτικές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease-back), στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με φυσικά ή κάθε είδους νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θυγατρικών της εταιρείας και πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και να εκδίδει ή αποδέχεται κάθε είδους αξιόγραφα, υποσχετικούς ή άλλους τίτλους ή έγγραφα που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα). 4. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή κάθε είδους νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, θυγατρικών ή μη εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, δυνάμενη να παρέχει στα πρόσωπα αυτά και πάσης φύσεως και είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες. 5. Να αγοράζει ή/και μισθώνει, με σύναψη ή μη χρηματοδοτικής μίσθωσης, να χρησιδανίζει, χρησιδανείζεται ή και εν γένει αποκτά, τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό και τα αναγκαία υλικά, καθώς και να διενεργεί μεταφορές με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα των ως άνω μηχανημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών. 6. Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 7. Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες, εργασίες και δραστηριότητες μπορούν να λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή. Γ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση