7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 185 , ΑΘΗΝΑ, 17563

7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 185 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800610800
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132056701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-10-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-10-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΛ Α.Ε.
7 ENERGEIAKH OIL A.E.
7 ENERGEIAKI OIL A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 185
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι : 1. Η επεξεργασία ελαιούχων σπόρων (ελαιοπυρήνες) προς παραγωγή των παραγόμενων προϊόντων ήτοι πυρηνέλαιου πυρηνόξυλου. 2. Η επεξεργασία ελαίου. 3. Η παραγωγή και εκμετάλλευση βιομάζας. 4. Η εμπορία ελαίου και ζωοτροφών. Ο πιο πάνω σκοπός της εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί και: α) με τη συμμετοχή της ιδρυόμενης εταιρείας σε άλλες εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή συναφούς σκοπού και με τη συνεργασία της με οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείες και κοινοπραξίες, β) με τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και με φυσικά πρόσωπα, γ) με τη συνένωσή της με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού, δ) με τη δημιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιρειών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και τη συνεργασία με αυτές, ε) με την ίδρυση από αυτήν υποκαταστημάτων υπό την μορφή γραφείων ή καταστημάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στ) με την ίδρυση και λειτουργία σημείων πώλησης και ιδίως καταστημάτων διάθεσης και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων και ειδών, ζ) με την αντιπροσώπευση από αυτήν οιασδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και η) με την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση