ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

Λ ΑΘΗΝΩΝ 71 , ΑΘΗΝΑ, 10173

ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ


Λ ΑΘΗΝΩΝ 71 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094001788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 237201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-03-1952
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-04-1952
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΕ
BERNICHROM AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΑΘΗΝΩΝ 71
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

«Άρθρο 3 Σκοπός της Εταιρίας. 1.- Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι η ανάληψη και η εκμετάλλευση αντιπροσωπειών αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων, η εισαγωγή και εξαγωγή βιομηχανικών ή άλλων προϊόντων, η αντιπροσώπευση και η εμπορία ή η βιομηχάνευση αυτών, ειδικότερα δε η αντιπροσώπευση, η κατασκευή και η εμπορία χημικών προϊόντων, ιδίως χρωμάτων και κάθε παραγώγου ή υποκατάστατου προϊόντος, συναφούς ή μη, και εν γένει κάθε συναφής εμπορική πράξη, η διενέργεια της οποίας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 2.- Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει, σύμφωνα με τον σκοπό και τα αντικείμενά της, με οποιαδήποτε μορφή, εταιρική ή άλλη, σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες, και να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους επιδιωκόμενους από την ίδια, καθώς και να ενεργεί οτιδήποτε κρίνεται ως αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του σκοπού της».


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση