ΙΝΤΕΡΑΣΙΣΤΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17680

ΙΝΤΕΡΑΣΙΣΤΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094355799
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122140001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-12-1992
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-01-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι η στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: 1) Εμπορία κάθε είδους προϊόντων και αγαθών σε σχέση με οποιοδήποτε αυτοκινούμενο όχημα. 2) Η παροχή υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος έναντι αμοιβής. Περαιτέρω, η παροχή υπηρεσιών στους τομείς επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πραγματογνωμοσυνών αυτοκινούμενων οχημάτων, μισθώσεως τούτων, καθώς και κάθε οδική φροντίδα εν γένει, καθώς και στους τομείς ταξιδιών και τουρισμού και κάθε άλλο παρεμφερή. 3) Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης. 4)Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 5)Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων 6)Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 7) Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα ή και οποιεσδήποτε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, γεωθερμική κλπ.) κατά τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 8) Η αυτοπαραγωγή ή ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας ή και οποιεσδήποτε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, γεωθερμική κλπ.), δια της λειτουργίας αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το δίκτυο της ΔΕΗ σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η πώληση και διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στον εκάστοτε νόμιμο αγοραστή. 9) Η μελέτη έρευνα, εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας ή και οποιωνδήποτε άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, γεωθερμική κλπ.) οπουδήποτε στην Ελληνική Επικράτεια. 10) Η διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων για την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών. 2 11) Η αγορά, πώληση, και διαχείριση μετοχών ή και μεριδίων συμμετοχών : αα) σε άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό ή ββ) συμμετέχουν με κάθε τρόπο στο μετοχικό κεφάλαιο ή διατηρούν εταιρικά μερίδια εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, και με κάθε τρόπο συμμετέχει στην διοίκηση αυτών ως πλειοψηφούσα ή αποκλειστική μέτοχος, και εν γένει να επενδύει κεφάλαια της σε μετοχές ή μερίδια άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται με οιονδήποτε τρόπο σε έναν από τους προαναφερόμενους σκοπούς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. 12) Γενικότερα, η άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας και προσφορά υπηρεσιών σε τομείς παρεμφερείς προς τους αναφερόμενους στα εδάφια β) και γ) αυτού του άρθρου σκοπούς. 13) Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος των σκοπών της β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό δ) Να συμμετέχει, συμπράττει, εξαγοράζει ή συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, επιχειρήσεις ατομικές ή εμπορικές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό προς όφελος των σκοπών της ε) Να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται ή συνδέεται καθ’οιονδήποτε τρόπο ή όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται αυτό αναγκαίο για την προώθηση και εξυπηρέτηση οποιωνδήποτε από τους εταιρικούς σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση