ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΒΙΩΝ 10 & Λ.ΑΘΗΝΩΝ 42 , ΑΘΗΝΑ, 10441

ΑΝΑΚΡΟΜ FACILITY MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΕΡΒΙΩΝ 10 & Λ.ΑΘΗΝΩΝ 42 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800739367
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139085027000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-05-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-05-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝAΚΡΟM FACILITY MANAGEMENT ΙΚΕ
ANAKROM FACILITY MANAGEMENT P.C.
ANAKROM FACILITY MANAGEMENT IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΕΡΒΙΩΝ 10 & Λ.ΑΘΗΝΩΝ 42
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοποί της συνιστώμενης με το παρόν Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι οι εξής : 1. Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους αγροτικής, κτηνοτροφικής, εμπορικής, βιομηχανικής και ξενοδοχειακής επιχείρησης σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. 2. Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους επιχείρησης εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, καθώς και των συνδεομένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον τουρισμό. 3. Η κατασκευή και εμπορία οργάνων ελέγχου και αυτοματισμών συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και συστημάτων ασφαλείας γενικότερα, ατομικών και επαγγελματικών. 4. Η επιμέλεια εγκατάστασης και συντήρησης οργάνων ελέγχου και αυτοματισμού καθώς και συστημάτων ασφαλείας. 5. Η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και φύλαξης αγαθών, η παροχή παντός είδους υπηρεσιών ασφαλείας – φύλαξης εγκαταστάσεων, κτιρίων και προσώπων σε επιχειρήσεις, εταιρείες, δημόσιες υπηρεσίες και γενικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ΟΤΑ, ως και η επιτήρηση κινητών κα ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, προσωποφύλαξης, συνοδείας και προστασίας φυσικών προσώπων, θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, αθλητικών εκδηλώσεων και συνοδεία χρηματαποστολών. 6. Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης και φύλαξης κτιρίων, κατοικιών, πολυκατοικιών, συγκροτημάτων γραφείων, εργοστασίων, εργοστασίων παραγωγής τροφίμων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, αεροδρομίων, αερολιμένων, τρένων και σταθμών τρένων, λεωφορείων και σταθμών λεωφορείων καθώς και γενικώς χώρων και μέσων διακίνησης επιβατών, σχολικών και πανεπιστημιακών κτιρίων κλπ, καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας τέτοιων κτιρίων, η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση τέτοιου είδους επιχειρήσεων και γενικά η ενασχόληση με κάθε νόμιμο τρόπο με τις επιχειρήσεις αυτές καθώς και με εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καθαριότητας και της υποστήριξης λειτουργιάς κτιρίων, όπως και η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων κατάλληλων για καθαρισμούς. 7. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών, η ανάληψη πάσης φύσεως εργολαβίας για την ανέγερση, αποπεράτωση και πώληση οικοδομών καθώς και εν γένει οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας για αγοραπωλησίες ακινήτων. 8. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία θα δύναται είτε να αγοράζει οικόπεδα στα οποία θα ανεγείρονται οικοδομές για πώληση ή εκμετάλλευση, είτε με ανάληψη εργολαβιών για ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής. 9. Η ανάληψη κατασκευής πάσης φύσεως οικοδομών εργολαβικά έναντι αμοιβής. 10. Η ανάληψη μελετών, επιβλέψεων και κατασκευής οποιονδήποτε τεχνικών έργων ανατιθέμενα από φυσικά πρόσωπα, το Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ΟΤΑ και ενώσεις οποιονδήποτε προσώπων. 11. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας για αγορά, πώληση, μίσθωση και στην συνέχεια υπεκμίσθωση και εκμετάλλευση κτιρίων, οριζοντίων ιδιοκτησιών και επιχειρήσεων. 12. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής φύσεως εργασιών σε παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και εργοστάσια, όπως ενδεικτικά διαχείρισης συσκευαστικών μηχανών, διαχείρισης μηχανών διαλογής, διαχείρισης μηχανών κατασκευής προϊόντων κλπ. 13. Η ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως ξενοδοχειακής και τουριστικής επιχειρήσεως είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα της εταιρείας, είτε σε μισθωμένα ακίνητα. 14. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως ενοικιάσεως αυτοκινήτων. 15. Η ανάληψη αντιπροσωπειών, η παραγωγή, η διανομή, η διακίνηση και η εμπορία τροφίμων και ποτών, καθώς και κάθε εμπορεύσιμου είδος, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 16. Η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιμες πηγές. 17. Η ιδιοπαραγωγή αγορά και διάθεση χονδρικώς ή λιανικώς, αγροτικών και εν γένει προϊόντων μετά ή άνευ επεξεργασίας και τυποποίησης. 18. Η ιδιοπαραγωγή αγορά και διάθεση χονδρικώς ή λιανικώς, κτηνοτροφικών εν γένει προϊόντων μετά ή άνευ επεξεργασίας και τυποποίησης. 19. Η παραγωγή και διάθεση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, νωπών ή κατεψυγμένων, επεξεργασμένων ή μη και η κατασκευή υποπροϊόντων για την εκτροφή αυτών. 20. Η αντιπροσώπευση συναφών ή μη, ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και εμποροβιομηχανικών οίκων απασχολουμένων καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά. 21. Η επίτευξη συμμετοχής ή συνεργασίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού καθώς και η συμμετοχή σε άλλες οποιασδήποτε μορφής, στη Ελλάδα ή το εξωτερικό εταιρείες ή επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. 22. Η μίσθωση, η εκμίσθωση και η παραχώρηση σε τρίτους μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρείας με οποιανδήποτε προβλεπόμενη από το νόμο έννομη σχέση και με ή άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος. 23. Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και σάρωσης δρόμων, πεζοδρομίων και γενικώς κάθε είδους καθαρισμού εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων Δημοσίων – Δημοτικών ή Ιδιωτικών ( όπως δρόμων, πλατειών, πάρκων, παραλιών, ακτών, ακάλυπτων χώρων πολυκατοικιών κ.ο.κ. ) 24. Η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, η συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση πάσης φύσεως απορριμμάτων και αποβλήτων, στερεών, υγρών, αερίων, χημικών, πετρελαιοειδών, τοξικών, μολυσματικών ή μη μολυσματικών, ως και νοσοκομειακών απορριμμάτων, αποβλήτων μολυσματικών ή μη, από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, η διάθεση τους σε συγκεκριμένους χώρους διάθεσης (Χ.Υ.Τ.Α.), η ίδρυση και εκμετάλλευση ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων και λυμάτων και η πώληση υλικών που προέρχονται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης πάσης φύσεως απορριμμάτων. 25. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών απολύμανσης και απεντομώσεων, μυοκτονιών κάθε είδους χώρων και εγκαταστάσεων. 26. Η εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία χαρτικών, χημικών, απορρυπαντικών, καθαριστικών, πλαστικών υλικών, υλικών συσκευασίας, μηχανημάτων κατάλληλων για καθαρισμούς κτιρίων, η υποστήριξη της λειτουργίας κάθε είδους κτιρίων και γενικά η ενασχόληση με κάθε νόμιμο τρόπο με επιχειρήσεις προφοράς υπηρεσιών καθαριότητας και υποστήριξης λειτουργίας κτιρίων. 27. Η παροχή υπηρεσιών θυρωρείου κτιρίων και εγκαταστάσεων. 28. Η παροχή υπηρεσιών πλύσης – σιδερώματος κάθε είδους ιματισμού. 29. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση, οργανισμό, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, υπηρεσιών διαχείρισης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού, υπηρεσιών εύρεσης και διάθεσης ανθρωπίνου δυναμικού, υπηρεσιών υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, υποδοχής, εξωτερικών εργασιών, διαχείρισης φωτοτυπικών μηχανημάτων, διαχείρισης μισθοδοσίας και κάθε άλλης υπηρεσίας σχετικής με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαχείριση επιχειρήσεων, γραφείων και κτιρίων. 30. Η παροχή τραπεζοκόμων, μαγείρων, βοηθών κουζίνας ( π.χ. λαντζέρηδων κ.λ.π.), νοσηλευτών, βοηθών θαλάμων ως και κάθε ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο, σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ και ενώσεις οποιωνδήποτε προσώπων. 31. Η μίσθωση, εκμετάλλευση και λειτουργία κυλικείων, bar, καφετεριών, εστιατορίων και χώρων εστίασης παντός είδους που βρίσκονται σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς τρένων, δημόσιες και μη υπηρεσίες και άλλους δημόσιους και μη χώρους. 32. Η παραγωγή εδεσμάτων και εστίαση προσωπικού (catering) τρίτων εταιρειών, νοσοκομείων, εργοστασίων και άλλων χώρων. 33. Η ενοικίαση και γενικώς εκμετάλλευση μηχανών αυτόματης πώλησης ροφημάτων, τροφίμων και άλλων προϊόντων. 34. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά προληπτική και διορθωτική συντήρηση εγκαταστάσεων, επεκτάσεις υπαρχουσών εγκαταστάσεων, παροχή υπηρεσιών μέσω εξειδικευμένου προσωπικού (αδειούχων τεχνικών), αλλά και εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ( συντήρηση και ανακατασκευή εγκαταστάσεων κλιματισμού, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις-ισχυρά, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις-ασθενή ήτοι data/voice/μουσική/συστήματα/ανακοινώσεις, συντήρηση υποσταθμών Μ/Τα καθώς και ΓΠ, συντήρηση συστημάτων UPS, εγκαταστάσεις επαγγελματικής ψύξης, υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση – αποχέτευση), συντήρηση ανελκυστήρων, εγκατάσταση και συντήρηση κέντρου ελέγχου εισερχομένων (access control), συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, συντήρηση BMS κλπ. 35. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών αναδασώσεων, αποψιλώσεων, κηποτεχνικών, κατασκευής και συντήρησης κήπων, φροντίδας φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, δεντροφυτεύσεων, χώρων πρασίνου. 36. Η παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης κέντρου λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού ως και η παροχή υπηρεσιών μελέτης, τοποθέτησης, συντήρησης και παρακολούθησης της λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού. 37. Η παροχή γενικά κάθε υπηρεσίας και εργασίας ομοειδούς, συναφούς ή παρεμφερούς αντικειμένου με τα παραπάνω. 38. Η συμμετοχή της εταιρείας είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπρακτικά σχήματα(υπό τη μορφή ενώσεων εταιρειών,συνεταιρισμών,κοινοπραξιών) σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, φυσικών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεων, Οργανισμών, Εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, για την ανάληψη έργων που θα έχουν ως αντικείμενο τις προαναφερόμενες παροχές υπηρεσιών. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία θα μπορεί: • Να συμμετέχει ως εταιρεία αλλά και ως κοινοπραξία, σε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς, όμοιους ή συναφείς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. • Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες που αφορούν την ανάληψη εργολαβιών καθαρισμού και συντήρησης κτιρίων και ειδικότερα αυτών του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων νομικών προσώπων ( δημοσίου και ιδιωτικού ) του ευρύτερου δημοσίου τομέα και να εκτελεί τις εργολαβίες αυτές. • Να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς κλπ, με τους οποίους η εταιρεία έχει συνεργασία ή συναλλαγές, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920. • Να αγοράζει επιχειρήσεις ομοίου ή παρεμφερούς τύπου. • Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία, οπουδήποτε, εντός ή εκτός της Ελλάδας. • Να αγοράζει και να μισθώνει οικόπεδα επί των οποίων θα ανεγείρει οικοδομές και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, για πώληση ή εκμετάλλευση. • Να αγοράζει ή να μισθώνει οικόπεδα επί των οποίων θα μπορεί να εγκαταστήσει μηχανήματα ή μηχανισμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας. • Να αναλαμβάνει με το σύστημα της αντιπαροχής την ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών. • Να αγοράζει και να μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα. • Να αναπτύσσει κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. • Να αγοράζει ακίνητα για να στεγάσει τις δραστηριότητες της, ή να τα εκμεταλλεύεται με πώληση, ανέγερση κτιρίων, επισκευή, εκμίσθωση ή οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. • Να αγοράζει και να μισθώνει οποιαδήποτε μηχανήματα καθαρισμού απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της. • Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή αν απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, • Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, • Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται με την μέθοδο του Franchise • Να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ημεδαπό αρμόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νομοθεσία, • Να δημιουργεί θυγατρικές, να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή σε άλλες εταιρίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάμενες ή το πρώτον ιδρυόμενες, όπως και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες που επιδιώκουν του ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές και • Να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού εν γένει με οποιοδήποτε αντικείμενο εμπορίας και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Η εταιρία μπορεί να επιδιώκει και να αναλαμβάνει όμοιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες, ή και μη παρεμφερείς να επεκτείνει το αντικείμενο της σε συγγενείς με την δομή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηματική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιμη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Κύρια
2401004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) Δευτερεύουσα
33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
39000000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42912000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43221204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
56101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Δευτερεύουσα
56101907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δευτερεύουσα
56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Δευτερεύουσα
71121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
71121700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
71201904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
72191401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
78301000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
78301500 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
82991000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Σύνδεση