NEW OMNIPRESS ΙΚΕ

Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15341

NEW OMNIPRESS ΙΚΕ


Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800918474
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144906501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-01-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NEW OMNIPRESS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 330
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

-Σκοπός της εταιρίας είναι οι εκδόσεις, διανομές, και εμπορία περιοδικών, εφημερίδων, βιβλίων, εντύπων, διαφημιστικών και παντός συναφούς είδους. -Η χονδρική και λιανική εμπορία οδοντιατρικών προϊόντων (εργαλείων-υλικών). Η εισαγωγή από Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτες χώρες και η εξαγωγή σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτες χώρες οδοντιατρικών προϊόντων και συναφών ειδών. -Η παροχή υπηρεσιών προωθήσεως, πωλήσεων, προβολής διαφημίσεων προϊόντων με κάθε μέσο, έρευνα αγοράς, συμβουλές και πληροφορίες εμπορικού, οικονομικού, επενδυτικού, επιστημονικού, πολιτικού χαρακτήρα κα. -Κάθε εμπορική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας, ενδεικτικά δε η παροχή δώρων – προσφορών στο αναγνωστικό κοινό μέσω των εντύπων της. -H προσφορά υπηρεσιών μεσιτείας, διαμεσολάβησης, η αντιπροσώπευση, η πρακτόρευση κάθε μορφής ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εντύπων (έκδοση, κυκλοφορία, διάθεση εντύπων κλπ) και στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων. -Η παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τεχνολογικό μέσο ηλεκτρονικής ή ψηφιακής μορφής, η ανάληψη, σχεδίαση και εκπόνηση αντιστοίχων μελετών με τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας αιχμής (έντυπα, διαδίκτυο, πολυμέσα) και η επιχειρηματική εφαρμογή τους από τρίτους έναντι αμοιβής καθώς και η παροχή πάσης φύσεως σχετικών με τα παραπάνω υπηρεσιών.Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, η ανάπτυξη, εφαρμογή και επιχειρηματική πώληση υπηρεσιών διαδικτύου, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος εξασφάλισης πιστοποίησης και επιβεβαίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών ή συναλλαγών από απόσταση. Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (internet) και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών. -Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου. -Συνεργασίες με πανεπιστήμια εξωτερικού ή επιστημονικές εταιρίες για διοργάνωση στην Ελλάδα μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων. -Η σύναψη, υπογραφή και εκτέλεση συμβολαίων, σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρίας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. - Η παροχή γενικών τουριστικών υπηρεσιών. Η δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή όσον αφορά τις δραστηριότητες ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και κάθε είδους τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, που έχουν σχέση με την μεταφορά, τη διακίνηση και τη διανομή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων εντός ή εκτός της Ελλάδας, ημεδαπών και αλλοδαπών, είτε με ιδιόκτητα είτε με μισθωμένα μεταφορικά μέσα. Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού (κατά την έννοια του άρθρου 1 του Νόμου 393/1976 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ΠΔ 288/1991) για την παροχή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς των πιο παρακάτω υπηρεσιών που αναφέρονται ενδεικτικά: 1) Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με ιδιόκτητο ή μισθωμένο για το σκοπό αυτό μεταφορικό μέσο ή δημόσιας χρήσης θαλάσσια, αεροπορικά ή χερσαία μέσα.2) Η μεταφορά, διακίνηση και διαμονή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων, ημεδαπών και αλλοδαπών, εντός και εκτός της χώρας. 3) Η μεσολάβηση για διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σίτισης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακίνησης. 4) Η μεσολάβηση για την έκδοση εισιτηρίων κάθε μεταφορικού μέσου. 5) Η οργάνωση συνεδρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 6) Η Οργάνωση και έκδοση βίζας για Έλληνες και ξένους τουρίστες από και για όλον τον κόσμο. 7) Η παραλαβή και αποστολή αποσκευών οποιουδήποτε αλλοδαπού ή ημεδαπού περιηγητή ζητήσει αυτό. 8) Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό όπως η προβολή τουριστικών μονάδων και η διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών, παιδαγωγικών και πάσης φύσεως εκδηλώσεων. 9) Η ανάληψη και εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς προσώπων επί εσωτερικών και διεθνών γραμμών. 10) Η Έκδοση και οργάνωση προνομιακών, εκπτωτικών και πιστωτικών τουριστικών καρτών ή πακέτων 11) Η ανάπτυξη γενικά κάθε νόμιμης τουριστικής δραστηριότητας και η διενέργεια κάθε πράξης που από το νόμο έχει ανατεθεί σε τουριστικά γραφεία Γενικού Τουρισμού. -Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί: α) να ιδρύει και να λειτουργεί αντίστοιχους φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, ήτοι (ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ (Κ.Δ.Β.Μ1) και ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ (Κ.Δ.Β.Μ2 ), σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς για τη λειτουργία τέτοιων φορέων, β) καθώς και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες που λειτουργούν τους ανωτέρω φορείς γ) να συνάπτει συμφωνίες και συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή επιστημονικές εταιρείες για τη διοργάνωση μετεκπαιδευτικών συνεδρίων και προγραμμάτων, δ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρίες ή για ίδρυση άλλων εταιρειών, θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. ε) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ζ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η) να προβαίνει στην ενοικίαση, στην αγορά κατάλληλων χώρων στέγασης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να πράττει ό, τι άλλο είναι αναγκαίο για την ορθή και συμφέρουσα λειτουργία αυτών (των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης). H υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να γίνεται: α) είτε «δια ζώσης», β) είτε «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», δηλαδή η εκπαίδευση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι μελετούν κατ’ ιδίαν κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή και οπτικοακουστικό ή και ψηφιακό, που συνοδεύεται από έναν πλήρη οδηγό μελέτης, ενώ υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή σύμβουλο, γ) είτε «εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση», δηλαδή η εκπαίδευση η οποία λαμβάνει χώρα, σύγχρονα ή και ασύγχρονα, σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι μελετούν σε δικό τους χρόνο, τόπο και ρυθμό κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στην πλατφόρμα, ενώ υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή-σύμβουλο και δ) είτε «μικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», δηλαδή η εκπαίδευση κατά την οποία συνδυάζεται η διά ζώσης με την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλόμενων μελών. Ειδικότερα οι ανωτέρω σκοποί της εταιρίας δύναται να πραγματωθούν με: α) την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικών, μονογραφιών και συγγραμμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή την ενίσχυση για την έκδοσή τους, β) τη διοργάνωση τοπικών, πανελλήνιων και παγκοσμίων συμποσίων, συνεδρίων εισηγήσεων, διαλέξεων και συζητήσεων, γ) την συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, με διάφορους φορείς και με φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δ) την με οποιονδήποτε τρόπο ενίσχυση κάθε άλλου είδους δραστηριότητας ή εκδηλώσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της, ε) με την παροχή εγγυήσεων και τη σύναψη συμβάσεων εγγυήσεως προς και μετά οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, τραπεζικού οργανισμού εφόσον η εγγύηση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους, ζ) Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις παντός τύπου, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς. Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε με τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητος. η) η διεξαγωγή οποιαδήποτε εργασίας την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιαδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών κ.ο.κ. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση