ΝΙΜΒΕR TECH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 3-5 , 10552

ΝΙΜΒΕR TECH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800920802
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144953501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-01-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-01-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NIMBER TECH

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 3-5
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και με το σχεδιασμό και ολοκλήρωση σε συνολική λύση συστημάτων λογισμικού και υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) Η παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, γ) Η παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης και επί τόπου διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και υλικού), δ) Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ε) Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, στ) Η έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στην επιστήμη υπολογιστών και πληροφοριών, ζ) Η διάθεση αδειών χρήσης on line λογισμικού ή μη, η) Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, θ) Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων τρίτων παρόχων. ι) Η παροχή υπηρεσιών και η διενέργεια πράξεων αναγκαίων ή συναφών με τα ανωτέρω για την εκπλήρωση του σκοπού της. Η εταιρεία μάλιστα δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό να συμμετέχει και να συνεργάζεται συναλλάσσεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, ή γενικώς εξυπηρετεί τους σκοπούς της, καθώς και να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία για την εκπλήρωση του. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με τις ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες ή να αντιπροσωπεύει αυτές. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. δ) Να μισθώνει, εκμισθώνει, αγοράζει και πωλεί ακίνητα, γεωτεμάχια εν γένει κλπ. ε) Να συμμετέχει σε πλειοδοτικούς, μειοδοτικούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους διαγωνισμούς και προκηρύξεις, δημοσίους ή /και ιδιωτικούς, αναφερόμενους στις ανωτέρω δραστηριότητες της Εταιρείας. στ) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της Εταιρείας. 3. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κύρια
58294000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
72191200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση