ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΟΛΩΝΟΣ 69 , ΑΘΗΝΑ, 10679

ΔΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΣΟΛΩΝΟΣ 69 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800964860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145886701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-04-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-04-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BOOKPATH

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΟΛΩΝΟΣ 69
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι : 1. Η αντιπροσώπευση εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίων, περιοδικών, χαρτικών 2. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο εντύπων και ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών 3. Οι εκδόσεις εντύπων και ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών. 4. Εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορευμάτων, που διακινούνται και πωλούντο νόμιμα στην Ελλάδα και την ευρωπαϊκή ένωση και σε όλο τον κόσμο. 5. Πώληση κάθε είδους εμπορεύματος με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά χονδρικό εμπόριο, λιανικό εμπόριο, μεσιτεία εμπορευμάτων, προμήθειες δημοσίου η ιδιωτικού τομέα. 6. Προμήθεια πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορευμάτων, με ή χωρίς την εγκατάσταση αυτών σε φορείς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου η Ιδιωτικού Φορέα είτε από την εταιρεία αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία η ενώσεις με άλλες επιχειρήσεις η φυσικά πρόσωπα Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται : α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό και υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο , β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο , γ) να ιδρύει υποκαταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα και να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση