ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ DOCTORS PLUS ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 13 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ DOCTORS PLUS ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 13 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800969216
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145990301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-04-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-04-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DOCTORS PLUS Ι.Κ.Ε.
DOCTORS PLUS I.K.E.
DOCTORS PLUS P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΑΛΗ ΜΙΛΗΣΙΟΥ 13
  Πόλη:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής Επιστήμης και Δεοντολογίας και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 84/2001 (όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα), έρευνας, προληπτικού ελέγχου και διάγνωσης παθήσεων ασθενών με σύγχρονες ιατρικές ή άλλες επιστημονικές μεθόδους, ενδει-κτικά στους τομείς της Παθολογίας, Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής, και Καρδιολογίας (ενδεικτικά αναφερομένων στο παρόν και όχι περιοριστικά, δεδομένου ότι στο μέλλον είναι δυνατόν να προστεθούν και άλλοι τομείς-ειδικότητες), μετά την νομότυπη ανακοίνωση του επιστημονικά υπεύθυνου κάθε Ιατρείου στον ιατρικό Σύλλογο, σε αυτοτελή χώρο και ανεξάρτητο από κάθε άλλη δραστηριότητα της εταιρείας. 2. Η ανάπτυξη οποιουδήποτε Ιατρείου ή Εργαστηρίου που εφαρμόζει ιατρικό ή γενικά επιστημονικό τρόπο έρευνας και διάγνωσης, στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 3. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη διαιτολογική παρακολούθηση και η εξειδικευμένη διατροφική και ψυχολογική υποστήριξη με κατάρτιση ατομικών ή και συλλογικών διατροφικών προγραμμάτων και παροχή συμβουλών διαιτολογικής και διατροφικής φύσεως είτε με φυσική παρουσία, είτε κατ’ οίκον, είτε τηλεφωνικώς, είτε διαδικτυακά ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο. 4. Η απόκτηση οποιωνδήποτε ιδιόκτητων, μισθωμένων ή με οιονδήποτε τρόπο αποκτώμενων εγκαταστάσεων, ώστε η λειτουργία και η ανάπτυξη των πιο πάνω ιατρείων να ανταποκρίνεται προς τις σύγχρονες απαιτήσεις της ιατρικής ή/και άλλης συναφούς επιστήμης. 5. Η δημιουργία site πληροφοριών και ανάρτησης ενημερωτικών δελτίων αναφορικά με παθήσεις , με την πρόληψη αυτών και με την αντιμετώπισή τους και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με νέες θεραπείες και την πρόοδο και εξέλιξη χρόνιων ή μη παθήσεων σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις περί ιατρικής διαφήμισης, τις αρχές της ιατρικής επιστήμης και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. 6. Η παροχή υπηρεσιών οικογενειακής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε ανεξάρτητο χώρο με τις κατάλληλες ενδείξεις. 7. Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων ή διαλέξεων. 8. Ο σχεδιασμός και εκπόνηση κλινικών ή/και επιδημιολογικών ιατρικών ερευνών. Οι έρευνες αυτές μπορεί να γίνουν και εκ μέρους ιατρικών, βιοτεχνολογικών ή/και φαρμακευτικών οργανισμών ή μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων ή ερευνητικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μετά από σύναψη σχέσεων εργασίας με τους ανωτέρω οργανισμούς. 9. Η συμβουλευτική μελέτης της επίδρασης περιβαλλοντικών αλλαγών στην υγεία, της επίδρασης της διατροφής στην υγεία, όπως και η δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας ή/και διαδικτύου για την άσκηση της ιατρικής (τηλεϊατρικής). Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, καταστήματα, υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να μετέχει σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε μορφής που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Δύναται ακόμη να συμμετέχει σε εταιρείες ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές ή και ανώνυμες με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί, συνεργάζεται, μετατρέπεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ήδη ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. β. Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων. γ. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις ή με συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες. δ. Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στον σκοπό της. ε. Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. στ. Να συμμετέχει, επ’ αμοιβή, με την ιδιότητα του συμβούλου, στο σχεδιασμό, στην επιστημονική διεύθυνση και στη λειτουργία ιατρικών μονάδων κάθε είδους. ζ. Να συνιστά, επ’ αμοιβή, με την ιδιότητα του συμβούλου, σε δυνητικούς πελάτες κατάλληλες θεραπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. η. Να αναλύει, να συντάσσει και να παρουσιάζει, επ’αμοιβή, επιστημονικές μελέτες σχετικές με την βιωσιμότητα ή μη επενδύσεων στον χώρο της υγείας. θ. Να συμμετέχει είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε αιτήσεις χρηματοδότησης προγραμμάτων ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών. ι. Να συνάπτει, εκτελεί και συμμετέχει σε συμβάσεις συναφών με τα ανωτέρω με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό η νομικό, εταιρεία, οργανισμό, δήμο, πολιτεία, κράτος ή κάθε εξαρτημένης απ’ αυτά υπηρεσίας, εφόσον οι συμβάσεις αυτές είναι αναγκαίες ή κατάλληλες, πρόσφορες ή σκόπιμες για τις περιγραφόμενες στο παρόν δραστηριότητες ή που τις ενισχύουν.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση