ΝΟΡΙΝΤΕΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 111 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΝΟΡΙΝΤΕΛΙΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 111 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800984232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146305701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NORIDELIA HELLAS ΜΕΠΕ
NORIDELIA HELLAS SINGLE MEMBER LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 111
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μεταπώληση και πώληση, λιανική και χονδρική κάθε είδους εφαρμογών παραγωγής και αποθήκευσης συνεχούς ρεύματος καθώς και υπολειμμάτων αυτών, που χρησιμοποιούνται για εκκίνηση, έλξη και κίνηση από κάθε είδους μηχανήματα ή συσκευή, όπως επίσης και ο σχεδιασμός, τυποποίηση, συναρμολόγηση, παραγωγή εν σειρά και τεχνική επίβλεψη αυτών, καθώς και η παραγωγή εν σειρά και εμπορία όλων των ειδών σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού και know – how και η απόκτηση ή παραχώρηση σχετικών ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών αδειών, η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών όπως επίσης και η άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας συναφούς με τις ανωτέρω εργασίες. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μεταπώληση και πώληση, λιανική και χονδρική λιπαντικών, χημικών και συναφών με την παροχή ενέργειας προϊόντων, ανταλλακτικών εξαρτημάτων και αξεσουάρ αυτοκινήτων, εξοπλισμό συνεργείων και όλων των ειδών που σχετίζονται με το χώρο των αυτοκινήτων, μηχανημάτων, τρακτέρ και πλωτών μέσων, καθώς και η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών όπως επίσης και ο σχεδιασμός, τυποποίηση, συναρμολόγηση, παραγωγή εν σειρά και τεχνική επίβλεψη αυτών, καθώς και η παραγωγή εν σειρά και εμπορία όλων των ειδών σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού και know – how και η απόκτηση ή παραχώρηση σχετικών ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών αδειών, όπως και η άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας συναφούς με τις ανωτέρω εργασίες. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων και εργοστασίων βιομηχανοστασίων για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών. Η συμμετοχή ή η σύμπραξη με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, ημεδαπά ή αλλοδαπά που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η σύσταση νέων εταιρειών ή κοινοπραξιών. Η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων και εταιρειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς ή παρέχουν συναφείς υπηρεσίες. Η συμμετοχή, αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες ή διαγωνισμούς στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και η υποβολή προσφορών για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και η εκτέλεση γενικά κάθε συναφούς εργασίας. Η απόκτηση,εκμετάλλευση,οικοδόμηση,διαχείριση,οργάνωση,λειτουργία,αξιοποίηση,διάθεση και ανάπτυξη πάσης φύσεως ακινήτων ή άλλων αντικειμένων.Η απόκτηση οικοπέδων και λοιπων ακινήτων, είτε προς οικοδόμηση, είτε προς επισκευή ή αναπαλαίωση, καθώς και η μεταπώληση αυτών και η καθ΄οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων και εν γένει κτηματικών συναλλαγών


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45311235 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Κύρια
45311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311230 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321212 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321223 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321229 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46691530 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691565 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ) Δευτερεύουσα
46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47308103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Σύνδεση