ΠΛΕΠΙΑ ΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΖΑΒΕΛΛΑ 7 , ΑΘΗΝΑ, 10681

ΠΛΕΠΙΑ ΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΤΖΑΒΕΛΛΑ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800993751
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146520201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-06-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-06-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

180ο SOUTH SEASIDE HOTEL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εξεύρεση, η αξιοποίηση, η αγορά και μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2. Η ανέγερση, κατασκευή και εκμετάλλευση παντός είδους κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, ξενώνων, τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων. 3. Η αγορά και πώληση κάθε είδους ακινήτων και οι εν γένει οιασδήποτε μορφής κτηματικές συναλλαγές και μεσιτείες. 4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε μορφής οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων και γενικά αντικειμένων που συνδέονται με την κατασκευή, εξοπλισμό και συντήρηση πάσης φύσεως κτιρίων, γραφείων, ξενοδοχείων, τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων. 5. Η μελέτη, επίβλεψη, ανάληψη, κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση είτε υπό μορφή εργολαβίας, είτε οπωσδήποτε άλλως οικοδομικών, λιμενικών, ναυπηγικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, μεταλλευτικών, ηλεκτρομηχανικών, υδροηλεκτρικών έργων, ξενοδοχειακών μονάδων, έργων οδοποιίας, έργων διαμόρφωσης πρασίνου και εν γένει πάσης φύσεως τεχνικών έργων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικρατείας και της αλλοδαπής. 6. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ήπιων μορφών - πηγών ενεργείας. 7. Η δημιουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής συστημάτων ενέργειας, όπως αιολικών πάρκων παραγωγής φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας. 8. Η παροχή κάθε είδους συναφούς με τα παραπάνω τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν ως αντικείμενο παρεμφερείς δραστηριότητες. 10. Η παροχή συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών σε οίκους του εξωτερικού και εσωτερικού, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, προϊόντων χαλκού και παρεμφερών ημιέτοιμων και έτοιμων προϊόντων και γενικά η παροχή συμβουλευτικών επιχειρηματικών υπηρεσιών. 11. Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών. 12. Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων. 13. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών. 14. Υπηρεσίες εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση όπλων και πυρομαχικών. 15. Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και επιχειρήσεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση