SKYWALK PREMIUM DELIVERIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 2.13 ΚΤΙΡΙΟ 27 , ΣΠΑΤΑ, 19004

SKYWALK PREMIUM DELIVERIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 2.13 ΚΤΙΡΙΟ 27 , ΣΠΑΤΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801088287
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148798901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-01-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SKYWALK

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 2.13 ΚΤΙΡΙΟ 27
  Πόλη:
ΣΠΑΤΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΣΠΑΤΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: i. Η με κάθε τρόπο και κάθε μέσο ταχεία και ασφαλής διαχείριση, παραλαβή και παράδοση αποστολών επείγουσας διαβίβασης από , προς και μεταξύ των Αεροδρομίων ii. Η με κάθε μέσο ταχεία και ασφαλής παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, αποστολή, διαβίβαση και επίδοση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εγγράφων, εντύπων, μικροδεμάτων, δεμάτων και πάσης φύσεως αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης. iii. Η με κάθε μέσο ταχεία και ασφαλής παραλαβή, μεταφορά, επίδοση και μεταβίβαση χρηματικών ποσών, επιταγών και πάσης φύσεως αξιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. iv. Η διενέργεια πάσης φύσεως μεταφορών, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων, κάθε υγρού και στερεού είδους, αντικειμένων και εμπορευμάτων, δια ξηράς, θάλασσας και αέρα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης αυτών καθώς και της έκδοσης και μεταβίβασης φορτωτικών και αποθετηρίων εγγράφων. v. Στην έννοια και το περιεχόμενο «μεταφορικά μέσα» που προαναφέρεται νοούνται και περιλαμβάνονται η πρακτόρευση, εκπροσώπηση, ναύλωση συμπεριλαμβανομένης και της μεσιτείας ναύλωσης, επιναύλωσης, ΤRΑΝSΙΤ και μεταβίβασης ΤRΑΝSIΤ, κάθε επίγειου, θαλάσσιου και αεροπορικού μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών – ΤΙR, αεροσκαφών, τρένων και πλοίων) τόσο για λογαριασμό της εταιρίας όσο και για λογαριασμό τρίτων. vi. Στην έννοια και το περιεχόμενο της «διενέργειας μεταφορών» νοείται και περιλαμβάνεται και η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία, ταξινόμηση, μεταφορά και διανομή, με ίδια μέσα ή με μεταφορικά μέσα τρίτων, δεμάτων, μικροδεμάτων και αντικειμένων, που είτε χαρακτηρίζονται επείγουσας διαβίβασης (υπηρεσίες Courier) είτε απλής μεταφοράς, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. vii. Η παροχή υπηρεσιών καθώς και συμβουλών για θέματα, μεταφοράς, αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένης και της εναπόθεσης και διανομών εμπορευμάτων, εγγράφων, δειγμάτων, μηχανημάτων, έργων τέχνης, οικοσκευών, μικροσυσκευών και γενικά κάθε φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων ασχέτως όγκου και ποσότητας, όλων αυτών γνωστών εις την διαμεταφορική αγορά είτε ως απλές υπηρεσίες LOGISTICS (διαχείριση εμπορευμάτων) είτε ως σύνθετες υπηρεσίες THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL (πλήρης διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας). viii. Εκτελωνισμοί, εισαγωγές, φορτώσεις και μεταφορτώσεις, έκδοση και οπισθογράφηση φορτωτικών και αποθετηρίων εγγράφων, εφοδιασμοί ΤRΑΝSIΤ πλωτών, χερσαίων και αεροπορικών μέσων, μεταποιήσεις, ναυλώσεις, αποταμιεύσεις, ελεύθερη χρήση και παρακαταθήκη κινητών. ix. Η αντιπροσώπευση χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών και οίκων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τις ίδιες ή και άμεσα συνδεόμενες υπηρεσίες και σκοπούς. x. Η εισαγωγή, εμπορία και διάθεση κάθε μορφής υλικών συσκευασίας καθώς και η εκτέλεση εργασιών συσκευασίας κάθε μορφής και κατηγορίας ειδών και αντικειμένων, ακόμα δε και υποδομής και μηχανοργάνωσης εργαλείων και σκευών, για την εξυπηρέτηση και υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. xi. Η ανάληψη κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπηρεσιών, ή έργου που προσιδιάζει στην φύση της εταιρίας και είναι ο συναφής με τα παραπάνω. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: i. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο Κεφάλαιο ή τη Διοίκηση Εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, καθώς και κοινοπραξίας ελληνικής ή αλλοδαπής. ii. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. iii. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων. iv. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της. v. Εφ’ όσον εκ του νόμου ή από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η ύπαρξη φυσικού προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η σχετική άδεια για την εκτέλεση ή την άσκηση οποιασδήποτε εργασίας, που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, το πρόσωπο αυτό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και μπορεί να είναι είτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είτε υπάλληλος της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
53201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ Κύρια
49411101 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411102 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411901 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411903 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411904 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
52101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ Δευτερεύουσα
52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52212900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
52240000 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
52290000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
52291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) Δευτερεύουσα
52291906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
53101402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
53201101 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
53201900 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
70221601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTIC) Δευτερεύουσα
78301400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση