GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 , ΑΘΗΝΑ, 10443

GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801088620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148802001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-01-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E
GRID TELECOM MONOPROSOPI A.E
GRID TELECOM SINGLE MEMBER S.A

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 2 Σκοπός 1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: i. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών- λύσεων καθώς και ευρυζωνικής πρόσβασης ii. Η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύων κάθε είδους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε είδους υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο iii. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας iv. Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως και συντηρήσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού v. Η απόκτηση κυριότητας επί εξοπλισμού και μέσων για την παροχή των υπηρεσιών που εντάσσονται στον σκοπό της Εταιρείας και η απόκτηση δικαιωμάτων κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως με αγορά, μίσθωση ή με άλλον τρόπο κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων. vi. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, πολυμέσων και διαδικτύου καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που μπορεί να παρασχεθεί μέσω του δικτύου της Εταιρείας ή μέσω άλλων δικτύων στα οποία η Εταιρεία έχει ή μπορεί να έχει πρόσβαση. vii. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών διαδικτύου. viii. Η παροχή μισθωμένων ή εκμισθωμένων γραμμών και δικτύου και εκμίσθωση χωρητικότητας ix. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών σχετικών με την εξυπηρέτηση των λειτουργιών τους, σε συνδεδεμένες με την Eταιρεία επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. x. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), σχετιζόμενων με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της ηλεκτροκίνησης, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών Η/Ο, ενδεικτικώς μέσω της εύρεσης διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγησης, κράτησης θέσεων, αλλά και με εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου Η/Ο οχημάτων και διάθεσή τους προς χρήστες Η/Ο, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 4710/2020 και ειδικότερα τον ορισμό του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ). Στις παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης καθ’ εαυτής και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας (ενδεικτικώς, ταχύτητα φόρτισης, ευκολία χρήσης και χρέωσης, ευχέρεια προσβασιμότητας, υπηρεσίες στάθμευσης κλπ.). xi. H απόκτηση της κυριότητας, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, τεχνική συντήρηση και επισκευή υποδομών φόρτισης Η/Ο, για τις οποίες δύναται να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο καθώς και η διαχείριση, έλεγχος και η εποπτεία των υποδομών αυτών, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό σε ιδιωτικούς ή/και κοινόχρηστους χώρους στάθμευσης, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 4710/2020 και συγκεκριμένα του Ιδιοκτήτη Υποδομών Φόρτισης και του Φορέα Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.). xii. Η ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών υποδομών προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ή μεταξύ Π.Υ.Η. ή μεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και Π.Υ.Η., για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδομών φόρτισης, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4710/2020 και ειδικότερα τον ορισμό του «Φορέα Διεκπεραίωσης συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.)». 2. Για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί: i. Να συστήνει, με ή χωρίς τη συμμετοχή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή με την ευρεία έννοια σκοπό, στην Ελλάδα ή / και στο εξωτερικό. ii. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή / και το εξωτερικό και να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους. iii. Να αναπτύσσει κάθε είδους χρηματοοικονομική δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών της (π.χ. δανεισμός, έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων εις διαταγή, ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους, κλπ.). iv. Να μισθώνει, εκμισθώνει, αγοράζει ή πωλεί ή με άλλο τρόπο αποκτά ή μεταβιβάζει πράγματα κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα ή συστήνει εμπράγματες ασφάλειες ή άλλα δικαιώματα. v. Να αξιοποιεί χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία ιδίως όσα προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Οργανισμούς που εντάσσονται σε αυτήν. vi. Να εκπονεί τεχνικές, οικονομικές, οργανωτικές μελέτες με αντικείμενο την κατασκευή, λειτουργία, οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, μονάδων ή έργων περιλαμβανομένων των δομικών και κάθε άλλης συναφούς κατασκευής.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση