ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 , ΑΘΗΝΑ, 10675

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999650562
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5216101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-01-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-01-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΚΕ
TILEMACHOS PC
TILEMACHOS IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3 Σκοπός 1. Σκοπός της Εταιρίας είναι: α. H επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση παντός είδους και χρήσεως οικοδομών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κτιρίων γραφείων, κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων, κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) κ.λ.π. β. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και κατασκευαστικών έργων, ιδιωτικών ή Δημοσίων. γ. Η ανάληψη ιδιωτικών ή δημοσίων εργολαβιών εν γένει και η ανάθεση υπεργολαβιών. δ. Η πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και ακινήτων εν γένει. ε. Η εμπορία υλών, τεχνικών και οικοδομικών υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων και προϊόντων εν γένει που σχετίζονται με τις ως άνω δραστηριότητες. στ. Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών συντήρησης και καθαρισμού, παντός είδους κτιρίων και εγκαταστάσεων. ζ . Η παραγωγή, πώληση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. η . Ο σχεδιασμός, μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για εμπορική, οικιακή ή άλλη χρήση, για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό συνδεδεμένων εταιριών ή τρίτων προσώπων. θ . Η πώληση φωτοβολταϊκών σταθμών ι . Η ανάπτυξη επιστημονικών οργάνων και μηχανών. 2. Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία μπορεί: α. να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας, β. να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. γ. να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές. δ. να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση