(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)LEADER INTERNATIONAL S.A. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΜΙΣΘΟΥ 1 , ΑΘΗΝΑ, 16121

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)LEADER INTERNATIONAL S.A. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ


ΜΙΣΘΟΥ 1 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094436606
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2021401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-10-1995
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-10-1995
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

LEADER INTERNATIONAL SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΙΣΘΟΥ 1
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παροχή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ενδεικτικά: η διοργάνωση πάσης φύσεως συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, δεξιώσεων, συναυλιών, η οργάνωση κέντρων τύπου, διερμηνείας, μεταφράσεων με την τηλεοπτική κάλυψη όλων των παραπάνω. β) Η διενέργεια διαφημιστικών εν γένει εργασιών και ενδεικτικά η διαφήμιση σε οποιοδήποτε στάδιο – συμπεριλαμβανομένου και του παραγωγικού – με κάθε μέσο, κάθε προϊόντος φυσικού ή μη, ή προϊόντος διανοίας ή τέχνης, ή επιχειρήσεως, ή παρεχόμενης κατά οποιοδήποτε τρόπο υπηρεσίας καθώς και η ενασχόληση με άλλες συναφείς προς τη διαφήμιση εργασίες. γ) Η παροχή συμβουλών όσον αφορά την οργάνωση, διοίκηση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. δ) Η οργάνωση επιχειρήσεων ως και η ανάληψη διενέργειας πράξεων διαχείρισής τους (MANAGEMENT). ε) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων καθώς και ανεύρεση και επιλογή στελεχών και προσωπικού για κάθε είδους επιχειρήσεις. στ) Η εισαγωγή, διακίνηση, εμπορία κάθε προϊόντος που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν. ζ) Η διοργάνωση εκθέσεων Ελληνικών ή μη προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. η) Η επιχείρηση εκτυπωτικών και εκδοτικών εργασιών παντός τύπου πλην των εντύπων που διέπονται από τις διατάξεις του Α.Ν.1092/38 «περί τύπου». θ) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και αλλοδαπών εμπορικών ή άλλου είδους οίκων ανεξάρτητα από το αντικείμενο ενασχόλησής τους. ι) Η εκπόνηση μελετών με αντικείμενο την προώθηση οποιασδήποτε δραστηριότητας από τις περιγραφόμενες στο παρόν. ια) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και με σκοπό όμοιο ή συναφή προς το σκοπό της Εταιρείας. ιβ) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες Εταιρείες με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό κατά οποιαδήποτε νομική μορφή. ιγ) Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. ιδ) Η διενέργεια πάντων των ανωτέρω είτε δι’ ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή. ιε) Η ίδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων ήτοι: Γραφείο Γενικού Τουρισμού, Μετακινήσεις, Οργανώσεις Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, Κρατήσεις Ξενοδοχείων, Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων, Εκδρομές, Κρουαζιέρες. ιστ) Οι εισαγωγές, εξαγωγές, διακίνηση και εμπορία πετρελαίου και πετρελαιοειδών και συναφών ειδών και γενικών προϊόντων διυλίσεως πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών εν γένει προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αποθήκευση πετρελαίου και γενικώς πετρελαιοειδών προϊόντων και χημικών προϊόντων εν γένει, η μεταφορά τούτων με κάθε μέσον δια ξηράς και θαλάσσης, καθώς και η διενέργεια κάθε συναφούς εμπορικής πράξεως συμπεριλαμβανομένης και της αντιπροσώπευσης οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού καθώς και κάθε συναφής προς τα παραπάνω εργασία. Η εμπορία, παραγωγή και εκμετάλλευση κάθε άλλης μορφής ενέργειας. Για την πραγμάτωση των ανωτέρω, η εταιρεία δύναται να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφισταμένων ή υπό ίδρυση νέων εταιρειών και επιχειρήσεων, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια και να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοτηθεισών υπό αυτής επιχειρήσεων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση