ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095551919
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2078001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-10-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-10-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι η: 1. Η Εμπορία ανταλλακτικών συσκευών κλιματισμού, ηλιακών συστημάτων, μηχανημάτων θέρμανσης, η μελέτη, συντήρηση και εγκατάσταση αυτών. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού στα παραπάνω είδη και η διάθεση των προϊόντων τους επί προμηθεία. 2. Η εμπορία ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού - κλιματισμού - ηλιακών συστημάτων, μηχανημάτων θέρμανσης, ως και παρεμφερών τοιούτων. 3. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 4. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής, λειτουργικής και μηχανογραφικής υποστήριξης συναφών εταιριών. 5. Η αποθήκευση συναφών υλικών για λογαριασμό τρίτων. 6. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. 7. Εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων. 8. Εργασίες μόνωσης. 9. Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων. 10. Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων. 11. Υαλοτεχνικές εργασίες, τοποθέτηση τζαμιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δικαιούται: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρείας ή να ενισχύει αυτούς. β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. γ) Να συμμετέχει, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία ή άλλως όπως συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, ή/και σε κοινοπραξίες ή σε άλλης μορφής επιχειρηματικές συνεργασίες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωπκού δικαίου και λοιπών φορέων του δημοσίου τομέα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (Franchising).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση