ΟΙΚΛΕΥΣ Ι.Κ.Ε.

ΑΙΟΛΟΥ 100 , ΑΘΗΝΑ, 10564

ΟΙΚΛΕΥΣ Ι.Κ.Ε.


ΑΙΟΛΟΥ 100 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801232947
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152315801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-10-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-10-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΟΙΚΛΕΥΣ
OECLEUS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΙΟΛΟΥ 100
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού ορίζονται ενιαία η καλλιέργεια, παραγωγή, ανάπτυξη, επεξεργασία, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια, πώληση και διανομή, τόσο σε εγχώριες, όσο και σε ξένες αγορές, υψηλής ποιοτικής γεωργικής πρώτης ύλης, καθώς και τα εξευγενισμένα παράγωγα αυτής, μέσα σε ένα πλαίσιο κάθετης ολοκλήρωσης και σύμφωνα με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η ίδρυση και συμμετοχή σε συνεταιρισμούς, η παροχή υπηρεσιών και εκπαίδευσης προς το κοινό, σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των παραγόμενων από την εταιρεία προϊόντων. 2. Σκοπός επίσης της παρούσας εταιρείας είναι: Α. Η εγκατάσταση και η λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών γεωργικών προϊόντων με αποκλειστικό σκοπό, είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την εμπορική τους διάθεση στην Ελλάδα, είτε την εξαγωγή τους στο εξωτερικό. Β. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής και προηγμένων γεωργικών καλλιεργειών, σε εσωτερικούς (κλειστούς) και εξωτερικούς (ανοικτούς) χώρους. Γ. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση εξελιγμένης τεχνολογίας γεωργικής παραγωγής, συνυφασμένης με το σκοπό της εταιρείας, κατάλληλης για το σχετικό κλίμα και εναρμονισμένης με την εκάστοτε τοπογραφία και την εθνογραφία. Δ. Η αγορά, ανάπτυξη, πώληση και διανομή, σε Ελλάδα και εξωτερικό, σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων. Ε. Η ανάπτυξη και καλλιέργεια υψίστης ποιότητας γεωργικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των λουλουδιών). ΣΤ. Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ευρεία διάδοση διαρκώς εξελισσόμενων και εξειδικευμένων γεωργικών πρακτικών. Ζ. Η ανάπτυξη και διάδοση βιώσιμων, οικολογικά φιλικών, πρακτικών, τεχνολογιών και τεχνογνωσίας. Η. Η ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων διαδικασιών παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Θ. Η εξέλιξη, εφαρμογή και διάδοση τεχνογνωσίας εξειδικευμένου μηχανολογικού σχεδιασμού εγκαταστάσεων. Ι. Η ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση εσωτερικών συστημάτων κλειστής καλλιέργειας γεωργικών προϊόντων. ΙΑ. Η ανάπτυξη, παραγωγή, επεξεργασία και πώληση βρώσιμων προϊόντων και προϊόντων διατροφής. ΙΒ. Η πώληση και διανομή αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά. ΙΓ. Η ενασχόληση με τη γενετική βελτίωση των καλλιεργειών, την καινοτομία και την προηγμένη έρευνα για τη δημιουργία και εξέλιξη των προϊόντων και αγαθών. ΙΔ. Η διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης (R&D). ΙΕ. Η αξιοποίηση ιδίων μονάδων και εργαστηρίων, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ερευνών και δοκιμών. ΙΣΤ. Η συνεργασία και η χρήση εργαστηρίων συνεργαζομένων με την εταιρεία τρίτων. ΙΖ. Η υποστήριξη, διεξαγωγή και διάδοση έρευνας. ΙΗ. Η ανάπτυξη και η οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, καθώς και σχολών εκπαίδευσης σύμφωνα με τον παρόντα σκοπό, η λειτουργία ελεύθερου εργαστηρίου εκμάθησης, διδασκαλίας και σεμιναρίων με τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες μπορούν να εκτελούνται από την Εταιρεία και τους εταίρους αυτής, με υπαλλήλους ή με συνεργάτες της εταιρείας είτε με υποδειχθέντα πρόσωπα από την εταιρεία, με συνεργασία άλλων εταιρειών ή προσώπων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. ΙΘ. Η έρευνα, αναγνώριση και διατήρηση σπάνιων και υπό εξαφάνιση φυτών του εκάστοτε τοπικού οικοσυστήματος, καθώς και η προστασία της χλωρίδας του. Κ. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση, παγκοσμίου αναγνώρισης φυτογενετικών πόρων, ιδανικού κλίματος, υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων και γεωπονικής και ιατρικής ειδημοσύνης. ΚΑ. Η έρευνα, αναγνώριση και αξιοποίηση δυνατοτήτων προς αίτηση και απόκτηση πιστοποίησης προστατευμένης ονομασίας προέλευσης για οποιοδήποτε αγροτικό προϊόν που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις περί τούτου. ΚΒ. Η επένδυση σε υψηλή προσθετική αξία του προϊόντος, καθώς και σε νεωτερισμούς, σε τεχνολογία και μεθόδους εκχύλισης/απόσταξης. ΚΓ. Η ενασχόληση και διανομή αγαθών, σε εμπόριο λιανικής και χονδρικής πώλησης. ΚΔ. Η πώληση και διανομή αγροτικών ακατέργαστων υλών και εκλεπτυσμένων προϊόντων απόσταξης, καθώς και παράγωγα αυτών. ΚΕ. Η πραγματοποίηση εξαγορών, εκχωρήσεων και η εφαρμογή στρατηγικών πρωτοβουλιών. ΚΣΤ. Η δημιουργία και κατοχύρωση αγαθών και υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σημάτων, πατεντών και τεχνολογιών μέσω της αγοράς, του προϊόντος ή άλλης διαφοροποίησής του. ΚΖ. Η συνεργασία με άλλους φορείς, δημοσίους ή ιδιωτικούς, εγχώριους ή του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας. ΚΗ. Η σύναψη παντός είδους συμφωνίας που προωθεί τους σκοπούς της εταιρείας. ΚΘ. Η δημιουργία οποιουδήποτε καταστήματος, υποκαταστήματος, γραφείων, αποθηκών ή άλλου χώρου λιανικής πώλησης (φυσικής ή διαδικτυακής υπόστασης). Λ. Η απόκτηση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων σε κάθε άλλη εταιρεία θυγατρική ή άλλη. ΛΑ. Η αγορά και πώληση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση, οποιουδήποτε ακινήτου ιδιωτικών ή δημοσίων συμφερόντων, η κατασκευή, διαμόρφωση, εκμετάλλευση ακινήτων και γενικά κάθε χρήση και εκμετάλλευση οποιουδήποτε ακινήτου για την εξυπηρέτηση του σκοπού της ως άνω εταιρείας. ΛΒ. Η κατασκευή, δημιουργία και εκμετάλλευση πολυχώρων, εμπορικών πάρκων, κέντρων αναψυχής και ανάνηψης, εκθεσιακών και αποθηκευτικών χώρων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. ΛΓ. Η πραγματοποίηση φωτογραφίσεων και διαφημίσεων, η έκδοση εντύπων, περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων με οποιαδήποτε δραστηριότητα γεωργικής καλλιέργειας και των προϊόντων αυτής, εναρμονισμένης με το σκοπό της εταιρείας. ΛΔ. Η διαδικτυακή διαφήμιση προϊόντων σχετιζομένων με τις υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και η διαδικτυακή πώληση της παραγωγής των γεωργικών προϊόντων της εταιρείας, εικόνων, εξοπλισμού, τεχνογνωσίας και κάθε είδους διαδικασίας που χρησιμοποιεί η εταιρεία. ΛΕ. Η εισαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση γεωργικής πρώτης ύλης και προϊόντων εγχωρίου παραγωγής και αλλοδαπής προέλευσης και η πάσης φύσεως προώθηση αυτών είτε διαδικτυακά, είτε με διαφήμιση αυτών με έντυπα, εφημερίδες και φυλλάδια. ΛΣΤ. Η διενέργεια εκθέσεων και η συμμετοχή σε αυτές με αντικείμενο την προώθηση των προϊόντων και τεχνικής της εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε διαδικτυακούς χώρους και σε εκθέσεις. ΛΖ. Η διαφημιστική εκμετάλλευση των ανωτέρω υπηρεσιών και προϊόντων, των εντύπων, των logo, των σημάτων, των site, των ιστοσελίδων και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, ή παραχωρημένων στην εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο, εμπορευομένων από την εταιρεία, είτε σε άμεση σχέση με τους διαφημιζόμενους είτε μέσω διαφημιστικών ή άλλων εταιρειών, μέσω του διαδικτύου εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. ΛΗ. Η άσκηση εν γένει κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω υπηρεσίας, διαδικασίας και τεχνικής που μπορεί να εξυπηρετήσει άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας. 3. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών της η εταιρεία δύναται: • Να ερευνά, να εντοπίζει και να διατηρεί σπάνια φυτά, που τείνουν υπό εξαφάνιση. • Να αξιοποιεί φυτική γενετική παγκόσμιας κλάσης, το βέλτιστο τοπικό κλίμα, σύγχρονες και εξελιγμένες εγκαταστάσεις, καθώς και την γεωργική και ιατρική τεχνογνωσία, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της. • Να διερευνά, να εντοπίζει και να αξιοποιεί ευκαιρίες για την εφαρμογή και απόκτηση πιστοποιητικού προστασίας προέλευσης κάθε επιλέξιμου γεωργικού προϊόντος που παράγει η εταιρεία. • Να επενδύει στην ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και γεωργικής πρώτης ύλης υψηλής τεχνολογίας, στην καινοτόμα τεχνολογία και σε εξελιγμένες διαδικασίες εξόρυξης της γης. • Να προβαίνει σε χονδρική και λιανική διανομή/πώληση. • Να πωλεί και να διανέμει τόσο σε εγχώριες, όσο και σε διεθνείς αγορές. • Να πωλεί και να διανέμει τόσο γεωργική πρώτη ύλη, όσο και εισαγόμενα και εξαγόμενα εξευγενισμένα προϊόντα και παράγωγα. • Να ασχολείται με την παραγωγή, καλλιέργεια και επεξεργασία σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και στην ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. • Να συμμετέχει στις διαδικασίες που εκτελούνται στα εργαστήρια τρίτων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. • Να διενεργεί έρευνα και δοκιμές σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, καθώς και να διενεργεί διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης σε ιδιόκτητα, μισθωμένα ή συνεργαζόμενα εργαστήρια. • Να σχεδιάζει, δημιουργεί, διοργανώνει, διαχειρίζεται, συμμετάσχει και συμβάλλει με κάθε τρόπο σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Ελλάδα και εξωτερικό. • Να συστήνει ένα ή περισσότερα εμπορικά σήματα μέσω της αγοράς, των σχετιζόμενων προϊόντων ή κάθε άλλης συναφούς πράξης και να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από τα παραπάνω. • Να προστατεύει την καινοτομία και να προάγει τη νομοθεσία της πνευματικής ιδιοκτησίας. • Να αγοράζει γη άμεσα ή έμμεσα, να μισθώνει γη, να αποκτά με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο δικαιώματα ιδιοκτησίας ή δικαιώματα χρήσης επί της γης ή να συνάπτει συμφωνίες με κυβερνήσεις, ημικρατικούς οργανισμούς ή οργανισμούς σχετικά με αυτά. • Να πραγματοποιεί εξαγορές και να υλοποιεί στρατηγικές πρωτοβουλίες για τον τομέα ενασχόλησης της εταιρείας. • Να προβαίνει στη δημιουργία κάθε αναγκαίας υποδομής για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, προϊόντων και γεωργικής πρώτης ύλης, στην εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, είτε σε εγκαταστάσεις τρίτων. • Να προβαίνει στην άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας και στην παροχή κάθε υπηρεσίας συναφούς με τα ανωτέρω. • Να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων εγγυήσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία έχει εμπορικές συναλλαγές ή μη και εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, επενδυτικούς ομίλους (FUNDS), χρηματιστήριο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. • Να συνεργάζεται με επαγγελματίες αντιστοίχων ή και άλλων δραστηριοτήτων και ειδικοτήτων και όλων των ειδών παραγωγών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. • Να ιδρύει ή συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή συμμετοχής, σε όμοιες, συναφείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής στην Ελλάδα και την αλλοδαπή (των συνεταιρισμών συμπεριλαμβανομένων), ή με οποιονδήποτε τρόπο κατ’ αποκλειστικότητα ή μερική συνεργασία, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. • Να ιδρύει οποιοδήποτε κατάστημα, υποκατάστημα, γραφείο, αποθήκη ή άλλο εμπορικό χώρο (τόσο φυσικό, όσο και ηλεκτρονικό) προς εξυπηρέτηση του σκοπού της. • Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. • Να κατέχει μετοχές σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία. • Να προβαίνει σε κάθε πράξη που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
1193900 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
1190000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1191003 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1290000 ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δευτερεύουσα
1301017 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
32990000 ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
33203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Δευτερεύουσα
46111200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46111901 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46171121 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΤΑΤΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
46211900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46211902 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
46221006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
72111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
72191600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Σύνδεση