ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

23 ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ - , 14568

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801280552
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153415801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-01-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-01-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
CRETA FARM FOODS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
23 ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ -
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

4.1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι: α) Η εισαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία νωπού, εψυγμένου και κατεψυγμένου κρέατος, συναφών ειδών, προϊόντων και υποπροϊόντων αυτού, β) Η παραγωγή κρέατος, η αγορά, μεταποίηση και γενικά βιομηχανοποίηση κρέατος σε αλλαντικά και σε εν γένει προϊόντα και υποπροϊόντα κρέατος καθώς και σε κονσέρβες και η εμπορία (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) αυτών, γ) Η παραγωγή και εμπορία (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών και συντηρητικών υλών για την παραγωγή κρέατος, για τη μεταποίηση και γενικά τη βιομηχανοποίηση κρέατος σε αλλαντικά και σε εν γένει προϊόντα και υποπροϊόντα κρέατος καθώς και σε κονσέρβες, δ) Η παραγωγή και εμπορία (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) προϊόντων ζύμης (ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας), ε) Η παραγωγή και εμπορία (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών και συντηρητικών υλών για την παραγωγή προϊόντων ζύμης, στ) Η παραγωγή και εμπορία (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) τροφίμων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των τυροκομικών προϊόντων, ζ) Η παραγωγή και εμπορία (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών και συντηρητικών υλών για την παραγωγή τροφίμων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των τυροκομικών προϊόντων, η) Η παραγωγή και εμπορία (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών, ψυκτικών εγκαταστάσεων και προθηκών, παντός είδους εξοπλισμού και επίπλων, ως και ειδών συσκευασίας και διακοσμήσεως, χρησιμοποιούμενων γενικά στην παραγωγή και την εμπορία κρέατος, αλλαντικών και εν γένει προϊόντων και υποπροϊόντων κρέατος, προϊόντων ζύμης (ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας), τροφίμων πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων των τυροκομικών προϊόντων, καθώς και πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών και συντηρητικών υλών που απαιτούνται για την παραγωγή των προαναφερομένων, θ) Η επ’ αμοιβή παραγωγή κρέατος, καθώς και η μεταποίηση και γενικά η βιομηχανοποίηση κρέατος σε αλλαντικά και σε εν γένει προϊόντα και υποπροϊόντα κρέατος αλλά και σε κονσέρβες και η εμπορία αυτών (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) δια λογαριασμό τρίτων, ι) Η επ’ αμοιβή παραγωγή και εμπορία (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) δια λογαριασμό τρίτων προϊόντων ζύμης (ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας), τροφίμων πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων των τυροκομικών προϊόντων, καθώς και πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών και συντηρητικών υλών που απαιτούνται για την παραγωγή των προαναφερομένων, ια) Η εισαγωγή, παραγωγή, εκτροφή, πάχυνση, προώθηση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ζώων προέλευσης εσωτερικού ή/και εξωτερικού, καθώς και η λειτουργία και εκμετάλλευση σφαγείου αυτών, ιβ) η δραστηριοποίηση στο χώρο των επιχειρήσεων εστίασης και ειδών διατροφής και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, προώθηση, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία πάσης φύσεως ειδών και προϊόντων απαραίτητων για τη λειτουργία και την εκμετάλλευση χώρων εστίασης και διατροφής (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), ιγ) παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία σύνθετων και φαρμακούχων ζωοτροφών και εν γένει κάθε είδους ζωοτροφής. 4.2. Για την επίτευξη του πιο πάνω σκοπού της, η Εταιρία μπορεί: α) Να συνάπτει, υπογράφει και εκτελεί συμβάσεις σχετικά με τους σκοπούς της Εταιρίας με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κ.λπ., β) Να αιτείται και να λαμβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κρατικό, διακρατικό, ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορέων που υπάγονται ή συνδέονται με αυτήν, εφόσον οι ενέργειες αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή τους, γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκει όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν στο μέλλον στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όμοιους, παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς, δ) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, ε) Να αναπτύσσει και να εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στ) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να προβαίνει σε επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ζ) Να προβαίνει σε αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, η) Να προβαίνει στη διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας στην Ελλάδα ή/και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εταιριών, οίκων και εργοστασίων του εξωτερικού ή και του εσωτερικού, οι οποίοι παράγουν ή/και εμπορεύονται κρέας, αλλαντικά και εν γένει προϊόντα και υποπροϊόντα κρέατος, προϊόντα ζύμης (ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας), τρόφιμα πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων των τυροκομικών προϊόντων, καθώς και πρώτες ύλες και πάσης φύσεως βελτιωτικά και συντηρητικές ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή των προαναφερομένων, και γενικά εταιριών, οίκων και εργοστασίων του εξωτερικού ή και του εσωτερικού με δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας, θ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών, όπως η μητρική εταιρία, θυγατρικές εταιρίες, συνδεδεμένες εταιρίες, συγγενείς εταιρίες, οποιαδήποτε άλλη εταιρία τελούσα είτε υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο αυτών είτε υπό τον κοινό έλεγχο με αυτές, αλλά και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες, και ι) Να δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
10130000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Κύρια
10110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
10131401 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
10711000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΩΜΙΟΥ, ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
10719000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΟΥ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
10891301 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) Δευτερεύουσα
46321202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΓΥΡΟΥ, ΣΟΥΒΛΑΚΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
46361201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
46361300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46382900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση