ΝΕΦΡΟΝΕΤ Ε.Π.Ε.

ΧΛΟΗΣ 85Α , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΝΕΦΡΟΝΕΤ Ε.Π.Ε.


ΧΛΟΗΣ 85Α , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801304714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153969901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-02-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-02-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NEPHRONET

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΛΟΗΣ 85Α
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η αγορά ακινήτων, αστικών ή αγροτικών και η επί κέρδει εκμετάλλευσης τους, είτε μισθώνοντάς τα, είτε δημιουργώντας επ’αυτών επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής. β) Η αγορά ακινήτων και η πώληση τους επί κέρδει. γ) Η εκμίσθωση, ο εξοπλισμός ακινήτων τρίτων προοριζόμενα για Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και η υπεκμίσθωση σε τρίτους επί κέρδει. δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης ακινήτων τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, περιλαμβανομένης σε αυτές τις ανάληψης, εκτέλεσης, διαχείρισης και διοίκησης πάσης φύσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων. ε)Η συμμετοχή σε άλλες ιδρυόμενες ή ήδη συνεστημένες ομοειδείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οιουδήποτε αντικειμένου και εταιρικού τύπου. στ) Η εισαγωγή, η αντιπροσωπία, η εμπορία, η εξαγωγή, η εκμετάλλευση πάσης φύσεως εμπορευμάτων, ιδία φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, ιατρικών και φαρμακευτικών ειδών. ζ) Η αντιπροσώπευση κατόχων αδειών κυκλοφορίας που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η εισαγωγή, η αντιπροσωπία, η εμπορία, η εξαγωγή, η εκμετάλλευση, η ενοικίαση πάσης φύσεως μηχανημάτων και εμπορευμάτων, και η παροχή παντός είδους υπηρεσίας. η) Η παραγωγή από τρίτους για λογαριασμό της, ιδία φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, ιατρικών και φαρμακευτικών ειδών. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους για το συμφέρον και το σκοπό τη γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή που, άμεσα ή έμμεσα, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των αναφερόμενων, παραπάνω, σκοπών της Εταιρίας Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση