ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ, 15125

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094296181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57506504000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-02-1990
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-02-1990
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
MAKEDONIA TV MONOPROSOPI A.E.
MAKEDONIA TV

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η λειτουργία μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα: (α) Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού στην Ελλάδα, η παροχή υπηρεσιών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, η μετάδοση ή με άλλο τρόπο διαβίβαση στο κοινό προγραμμάτων και περιεχομένου μέσω κάθε τεχνικής μεθόδου και συστήματος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η αναμετάδοση περιεχομένου σαν προσφορά υπηρεσιών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (β) Η μετάδοση ή με άλλο τρόπο διαβίβαση στο κοινό εμπορικής επικοινωνίας κάθε μορφής, όπως διαφημίσεων και χορηγιών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (γ) Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου (γραμμική ή κατά παραγγελία) μέσω οιασδήποτε μεθόδου ή τρόπου διανομής σε ελεύθερη ή υπό όρους πρόσβαση για το κοινό ή τον τελικό χρήστη, με ή χωρίς αντάλλαγμα ή συνδρομή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (δ) Η παραγωγή, συμπαραγωγή, ανάθεση εκτέλεσης παραγωγής ή συμπαραγωγής, διανομή ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση ή εκμετάλλευση με κάθε τρόπο και μέθοδο και σε κάθε υλικό ή άυλο φορέα, έναντι ή άνευ ανταλλάγματος, τηλεοπτικών προγραμμάτων, οπτικοακουστικών έργων και κάθε μορφής οπτικοακουστικού περιεχομένου γενικώς, καθώς και η απόκτηση και διάθεση ή εκμετάλλευση με αντάλαγμα ή χωρίς κάθε μορφής σχετικών δικαιωμάτων, αδειών χρήσης ή εκμετάλλευσης, τίτλων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί αυτών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και η λήψη επιχορηγήσεων ή άλλων ενισχύσεων επί τέτοιων έργων και περιεχομένου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (ε) Η σύναψη συμβάσεων διανομής του προγράμματος και περιεχομένου της και γενικώς η συνεργασία με παρόχους δικτύων ή/και παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, πρόσβασης ή διανομής περιεχομένου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (στ) Η δημιουργία, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κάθε μορφής (i) διαδικτυακών τόπων, ιστοσελίδων και ψηφιακών κόμβων, (ii) ψηφιακής ή διαδικτυακής εμπορικής επικοινωνίας (όπως διαφημίσεων και χορηγιών), (iii) διανομής μέσω του διαδικτύου, ψηφιακών κόμβων ή ψηφιακών εφαρμογών προορισμένων για χρήση μέσω φορητών ψηφιακών συσκευών ή εφαρμογών προορισμένων για χρήση από «έξυπνες» τηλεοράσεις ή άλλες οικιακές συσκευές, οπτικοακουστικού ή/και ακουστικού υλικού ή/και κειμένων με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο. (ζ) Η ανάπτυξη, διανομή, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών (“software”), καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, απαραίτητων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρείας. (η) Η ανάπτυξη, αγορά, μίσθωση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, υποδομών και τεχνολογικού εξοπλισμού προς εξυπηρέτηση των αναγκών και των σκοπών της εταιρείας. (θ) Η συμμετοχή σε εταιρεία - πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. (ι) Η συμμετοχή σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για την συλλογική επιδίωξη των εισπρακτέων από αυτήν δικαιωμάτων της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 3.2. Για την ευόδωση των σκοπών της η Εταιρεία ενδεικτικά μπορεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία: (α) να προβαίνει στην διάθεση παντός είδους ειδών ενδύσεως, καταναλωτικών ειδών και καθημερινής χρήσεως με το διακριτικό τίτλο ή εμπορικό σήμα της εταιρείας ή άλλων διακριτικών της γνωρισμάτων και η εκτύπωση και διάθεση παντός είδους εντύπου σχετικού προς το σκοπό της εταιρείας (β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ε) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, (στ) να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ζ) να αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει ή υπεκμισθώνει ακίνητα και να εκτελεί κάθε εν γένει ενέργεια, που είναι αναγκαία ή σχετική με την πραγματοποίηση του σκοπού της, (η) να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα, (θ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες, (ι) να αναπτύσσει και εμπορεύεται ή εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (ια) να αναπτύσσει, διαθέτει και δέχεται υπηρεσίες τεχνικών συμβουλών και μελέτες, και (ιβ) να διενεργεί κάθε πράξη και ενέργεια που συνδέονται με τους σκοπούς αυτούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση