ΜΠΙ ΤΖΙ ΑΪ-ΓΙΟΥΡΟΠ Α.Ε.

ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 108 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ΜΠΙ ΤΖΙ ΑΪ-ΓΙΟΥΡΟΠ Α.Ε.


ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 108 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801451124
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157130301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-11-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-11-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BGI-EUROPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 108
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστωμένης Εταιρείας είναι: Α. Η διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών εργασιών, πώληση, μεταπώληση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, τυποποίηση, υποστήριξη και κάθε είδους εκμετάλλευση των κάτωθι προϊόντων καθώς και η παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών, εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η υλοποίηση και υποστήριξη έργων και προγραμμάτων ασφάλειας και προστασίας, επ’ ονόματι της Eταιρείας και για λογαριασμό της καθώς και για λογαριασμό τρίτων, εντός και εκτός Ελλάδος και ενδεικτικά: 1. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, βιοτεχνική ή βιομηχανική παραγωγή, η συναρμολόγηση, η ανάπτυξη, η πώληση, η μεταπώληση, η εισαγωγή και εξαγωγή, η εκμίσθωση, η παραχώρηση, η εγκατάσταση και συντήρηση και κάθε είδους εκμετάλλευση συστημάτων ασφαλείας και όλων των σχετικών με αυτά προϊόντων υψηλών προδιαγραφών (ήτοι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τάπητες ή ράγες αιχμηρών μεταλλικών απολήξεων [spikes], αυτόματα και σταθερά κολωνάκια και στύλοι, ανυψούμενες μπάρες, ανυψούμενες μπάρες υψηλής ασφαλείας, κάθε είδους σταθεροί και μετακινούμενοι φράχτες και πύλες, φράχτες και ενισχυμένα οδοφράγματα, απλές και ενισχυμένες πύλες, μπάρες διέλευσης κάθε είδους, κινητά καταφύγια εκρήξεων, φράχτες ασφαλείας, υδατοφράγματα, εξοπλισμός χώρων στάθμευσης, εξοπλισμοί ασφαλείας, αυτόματοι, χειροκίνητοι, μηχανοκίνητοι εξοπλισμοί, εγκαταστάσεις ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών, μηχανισμοί, χειριστήρια και κάθε προϊόν συναφούς τεχνολογίας) καθώς και κάθε πρωτοποριακό προϊόν και νεωτερισμός και κάθε είδους προϊόν για στρατιωτική, πολιτική και αντιτρομοκρατική χρήση με αντικείμενο την προστασία και την ασφάλεια φυσικών και νομικών προσώπων και φορέων, για χρήση σε εσωτερικούς ή και σε εξωτερικούς χώρους.- 2. Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων και ετοιμοπαράδοτων λύσεων, τυποποιημένων λύσεων, η παροχή συμβουλών και η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας με κυβερνητικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς και εταιρείες με αντικείμενο την προστασία και την ασφάλεια και με έμφαση στην προστασία και την ασφάλεια στρατιωτικών, πολιτικών δημόσιων και ιδιωτικών σημείων ενδιαφέροντος όπως είναι τα αεροδρόμια, τα κυβερνητικά κτίρια, οι πάσης φύσεως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα σύνορα και οι συνοριακές διαβάσεις, ιδιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, βιομηχανίες και κάθε ζωτικής σημασίας υποδομή καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσίας σχετικής με τις ως άνω δραστηριότητες.- 3. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η πώληση, η μεταπώληση, η ενοικίαση, η παραχώρηση και κάθε είδους προώθηση λύσεων και εφαρμογών που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αλλά και στους κυβερνητικούς φορείς να εκπονούν έργα και να αναπτύσσουν, να εγκαθιστούν και να λειτουργούν συστήματα προστασίας, ασφάλειας και αντιτρομοκρατίας κάθε είδους, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.- 4. Η εισαγωγή πρώτων υλών για την κατασκευή και παραγωγή όλων των παραπάνω προϊόντων και των συναφών ειδών και για την εκπλήρωση των αντίστοιχων αναγκών.- 5. Η ανάπτυξη της κατάλληλης επιχειρηματικής υποδομής για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση, την συντήρηση και την προώθηση όλων των ως άνω προϊόντων και την παροχή των συναφών υπηρεσιών, η ίδρυση, κτήση, κατοχή και λειτουργία βιομηχανιών, εργαστηρίων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών συγκροτημάτων κατασκευής συναφών συστημάτων και υποσυστημάτων, η αγορά, ενοικίαση, κατοχή και χρήση πρώτων υλών, προϊόντων ή μηχανημάτων οιασδήποτε φύσεως με σκοπό την με οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίησή τους, στις ανωτέρω αναφερθείσες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων και γραφείων του εξωτερικού και εσωτερικού που παράγουν προϊόντα και εξοπλισμό.- 6. Η διαχείριση και η διεύθυνση άλλων εταιριών και επιχειρήσεων, η προώθηση των πωλήσεων, η ανάπτυξη επιχειρήσεων και η διοικητική οργάνωσή τους, η επέκταση εταιριών και επιχειρήσεων, η κατάρτιση συμφωνιών και συνεργασιών για λογαριασμό εταιριών και επιχειρήσεων υπό οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες συνάπτει ο εκάστοτε Διαχειριστής της εταιρίας.- 7. Η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και συναφών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η παροχή τεχνογνωσίας για θέματα τεχνολογίας σε συστήματα ασφαλείας, πρωτοποριακά συστήματα ασφαλείας και γενικότερα για θέματα ασφάλειας και προστασίας καθώς και η εκπόνηση και έκδοση σχετικών με τα ως άνω θέματα συγγραμμάτων.- 8. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ή κτήση κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χρησιμοποίηση, και κατοχή ή υποθήκευση, οιασδήποτε περιουσίας ή οιωνδήποτε συμφερόντων, οιωνδήποτε γαιών, κτιρίων, δουλειών, δικαιωμάτων, προνομίων, παραχωρήσεων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, πατεντών, εγκαταστάσεων οιασδήποτε περιουσίας ακινήτου ή κινητής και οιουδήποτε είδους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναγκαία ή πρόσφορα για τον σκοπό της Εταιρείας.- 9. Η ανέγερση, κατασκευή, μεγέθυνση, μετατροπή και διατήρηση οιωνδήποτε κτιρίων, έργων και μηχανημάτων αναγκαίων ή πρόσφορων για τους σκοπούς της Εταιρείας.- 10. Η εγγραφή, κτήση, κατοχή, χρήση, πώληση ή άλλη διάθεση εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων, πατεντών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων ή προνομίων.- 11. Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και γενικά απόκτηση ή μεταβίβαση ή διάθεση ή και κατασκευή και εκμετάλλευση (μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) παγίων στοιχείων (ενσωμάτων ή ασωμάτων).- 12. Η ίδρυση, εξαγορά, συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού στο Εσωτερικό αλλά και στο Εξωτερικό καθώς και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες κάθε είδους.- 13. Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς.- Β. Περαιτέρω, για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται: 1. Να χορηγεί εγγυήσεις, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, υπέρ συγγενών εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών ή και τρίτων και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.- 2. Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια προς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κυρίως από τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να παρέχει πάσης φύσεως εξασφαλίσεις, εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες για λήψη δανείων υπό της Εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.- 3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαίου, με οποιονδήποτε τρόπο.- 4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή.- 5. Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως δημόσιους ή άλλους διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων συναφών με όλους τους προπεριγραφέντες σκοπούς, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου συμπεριλαμβανομένης και της χορήγησης εγγυήσεων ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ασφάλειας για την καταβολή χρημάτων ή την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης της εταιρείας για αυτό το σκοπό.- 6. Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ήτοι του ν. 4548/2018 και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας.- 7. Να προσλαμβάνει προσωπικό και να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς και ή και μόνιμους συνεργάτες για την επίτευξη του σκοπού της.- 8. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται και στο Διαδίκτυο.- Σε περίπτωση κατά την οποία για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας απαιτείται ειδική άδεια οποιασδήποτε Αρχής ή εξουσίας, τότε οι ανωτέρω αναφερθείσες δραστηριότητες μπορούν να ανατεθούν σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχει σχετική άδεια.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση