SPARTACUS IFIKRATOUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40 , ΑΘΗΝΑ, 10681

SPARTACUS IFIKRATOUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801455528
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157235901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-11-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-11-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

SPARTACUS IFIKRATOUS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 38-40
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) H απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, ανέγερση, αξιοποίηση, διάθεση, μίσθωση και με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων. 2) H ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών σε ιδιόκτητα ή αλλότρια ακίνητα, η ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή μη, η αγορά και πώληση οριζοντίων ιδιοκτησιών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η αξιοποίηση εκτάσεων με την εκτέλεση έργων υποδομής και η διαχείριση ή ανταλλαγή αυτών για λογαριασμό της Εταιρείας. 3) Η παροχή υπηρεσιών μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης τεχνικών έργων. 4) Η εκπόνηση μελετών, επενδυτικών προγραμμάτων και η παροχή τεχνικών συμβουλών επί θεμάτων αφορώντων την ανέγερση, βελτίωση, συντήρηση, οργάνωση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κτιριακών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως ακινήτων και η διενέργεια εκτιμήσεων επί συναφών θεμάτων για λογαριασμό τρίτων. 5) Η διαμεσολάβηση σε επένδυση ακινήτων με προμήθεια και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων γενικά. 6) Η διενέργεια κτηματικών συναλλαγών εν γένει στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι αγοραπωλησίες, μισθώσεις, υπεκμισθώσεις ακινήτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, οι αναθέσεις και αναλήψεις εργολαβιών, οι κατασκευές κτιρίων, η εκμετάλλευση ακινήτων με κάθε τρόπο ως και κάθε συναφής προς τα ανωτέρω δραστηριότητα. 7) Η σύσταση ή η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιαδήποτε νομικής μορφής, καθώς και κοινοπραξιών και η αντιπροσώπευση εταιρειών με ίδιο ή παρεμφερές με τα παραπάνω αντικείμενα εργασιών, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 8) Η εν γένει τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε πάσης φύσεως επενδύσεις, περιλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά μετοχών εισηγμένων ή μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ομολόγων και ομολογιακών δανείων, χρεογράφων και εν γένει επενδύσεων. 9) Η απόκτηση ακινήτων με σκοπό την πάγια εκμετάλλευση. 10) Η σύμπραξη με τρίτα πρόσωπα, φυσικά η νομικά, υπό μορφή κοινοπραξίας ή υπό οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη μορφή με σκοπό την εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων, 11) Η δημιουργία, διαχείριση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση επαγγελματικών εγκαταστάσεων, χώρων γραφείων , ι τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών καταλυμάτων, εστιατορίων, cafe, αναψυκτηρίων, επιχειρήσεων διαμονής, πρακτορείων τουρισμού. 12) Η ανάπτυξη, μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, αναμόρφωση, ανάπλαση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εν γένει αξιοποίηση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων κάθε είδους και χρήσης, εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων και εν γένει εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας, αιθουσών και χώρων ποικίλων χρήσεων σταθμών στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, πρατηρίων και σταθμών συλλογής προϊόντων σχετικών με τη χρήση των ως άνω εγκαταστάσεων και γενικά ακινήτων για οιαδήποτε χρήση , συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων για οικιακή χρήση και οικιστική εν γένει ανάπτυξη . 13) Η εισαγωγή και εμπορία οποιουδήποτε είδους αγαθών, υλικών, προϊόντων, μηχανημάτων ή μηχανών σχετικών με την κατασκευή, τον εξοπλισμό, τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ως άνω εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και της εκπροσώπησης εταιρειών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οι οποίες κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα εν λόγω αγαθά. 14) Η παροχή υπηρεσιών στο χώρο του marketing και των πωλήσεων, η σύνταξη μελετών σχεδιασμού και εφαρμογών marketing και η παροχή σχετικών συμβουλών υλοποίησης. 16) Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία. B. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται : (α) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε πάσης φύσεως εταιρείες με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (β) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, εργοστάσια, υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία και οιουδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (γ) να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, (δ) να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα, (ε) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, (στ) να συμμετέχει σε οιοδήποτε πρόγραμμα που επιδοτείται από ελληνικά ή αλλοδαπά όργανα, αρχές, φορείς και οργανισμούς, (ζ) να συμμετέχει για λογαριασμό της ή σε συνεργασία με άλλες νομικές οντότητες σε δημοπρασίες ή διαγωνισμούς οι οποίοι διεξάγονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την εκτέλεση ενός τέτοιου σχεδίου και να υλοποιεί οιοδήποτε σχετικό πρόγραμμα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, (η) να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων, (θ) να δανείζει ή να δανείζεται ή να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, (ι) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή και πιστωτικό ίδρυμα, εντός πάντοτε του υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή της, (ια) να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται, άμεσα ή έμμεσα, αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την ευόδωση και πραγμάτωση του επιδιωκόμενου εκ μέρους της Εταιρείας σκοπού. Οι σκοποί που αναγράφονται ανωτέρω δεν θα ερμηνεύονται στενά, αλλά κατά το δυνατόν ευρύτερα, εκτός αν άλλως ρητά προκύπτει από τα συμφραζόμενα, και δεν θα περιορίζονται με κανένα τρόπο ένεκα αναφοράς ή εκ συμπεράσματος από οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς που μνημονεύονται στις ανωτέρω παραγράφους ή από τις προβλέψεις οιασδήποτε άλλης παραγράφου ή τίτλου ή από την επωνυμία της Εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση