ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 113 , ΑΘΗΝΑ, 10447

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 113 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801499629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158035001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-02-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-02-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 113
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η οργάνωση και λειτουργία, εγκεκριμένου από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ), συνάπτοντας συνεργασία με διαχειριστές ΑΕΚΚ, με συλλέκτες μεταφορείς ΑΕΚΚ, με αδειοδοτημένες μονάδες αποθήκευσης ή/και επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Επίσης σκοπός είναι, η αξιοποίηση υλικών ΑΕΚΚ με αποκατάσταση ανενεργών λατομείων , η έκδοση ενημερωτικού υλικού (ηλεκτρονικού ή εντύπου), η οργάνωση ή συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις, σχετικά με την προώθηση και προβολή του συστήματος και της ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ, και κάθε συναφής προς τα προηγούμενα εργασία και δραστηριότητα, που θα αποφασίζει το Δ.Σ. Το ΣΣΕΔ εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4819/2021 και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/24-08-2010 όπως εκάστοτε ισχύει 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη και ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη προς τούτο κατά την κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενδεικτικώς δε, να συνεργάζεται κατ’ οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του σκοπού της εταιρείας χωρίς την έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ., παρά μόνο πιθανές επεκτάσεις σε άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες, που εξυπηρετούν την εναλλακτική διαχείριση και συνάδουν με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση