EMPRINT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΡΝΗΣ 55 , ΑΘΗΝΑ, 12461

EMPRINT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΡΝΗΣ 55 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801627017
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160388901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-08-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-08-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EMPRINT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΡΝΗΣ 55
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΙΔΑΡΙ

Σκοπός Επιχείρησης

. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η βιομηχανική επεξεργασία και εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών, αφισών, βιβλίων και γενικά κάθε είδους εντύπου. β) η λειτουργία βιομηχανικής μονάδας για την παραγωγή κάθε είδους υλικού που σχετίζεται με τις γραφικές τέχνες. γ) η παραγωγή, αγορά, πώληση και γενικά εμπορία παντός είδους πρώτων και βοηθητικών υλών και μηχανημάτων γραφικών τεχνών. δ) η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εμπορία των παραπάνω ειδών. ε) οι εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών κλπ., κάθε είδους για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. στ) η εκτέλεση πάσης φύσεως προεκτυπωτικών εργασιών γραφικών τεχνών και ειδικότερα και ενδεικτικά οι χρωμολιθογραφήσεις, οι διαχωρισμοί, οι αναπαραγωγές φιλμ-εγχρώμων και το μοντάζ. ζ) η ηλεκτρονική επεξεργασία σελίδας, κειμένου, χρώματος, μακέτας και εικόνας η) η διενέργεια διαφημίσεων δια της τοποθετήσεως και εκμεταλλεύσεως υπαιθρίων διαφημιστικών κατασκευών, παντός είδους, τύπου, διαστάσεων και μορφής με τη χρήση οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας. θ) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες για ανάληψη οιασδήποτε εργασίας σχετικής με την υπαίθρια διαφήμιση, η σύναψη συμβάσεων μισθώσεως χώρων με τους Ο.Τ.Α., κάθε μορφής Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιο ή άλλο Οργανισμό. ι) η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την εταιρία και η διαμεσολάβηση για την σύναψη εμπορικών συμβάσεων με τρίτους. ια) η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων με σκοπό την ανάληψη των έργων σχετικά με εκτυπώσεις, γραφικές τέχνες και διαφήμιση. ιβ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρίας, με δικά της κεφάλαια με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες, οιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. ιγ) H παροχή πλήρους διαφήμισης ή/και άλλων υπηρεσιών διαφήμισης σε επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο. ιδ) Υπηρεσίες λοιπών διαφημίσεων, όπως αφισοκολλήσεις, ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων, διανομή διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικής εκμετάλλευσης πλωτών εξεδρών, προβολή αφισών με εναέρια μέσα, προώθηση προϊόντων σε καταστήματα, οι υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί , μέταλλο, ξύλο και πηλό και σε λοιπά υλικά. ιε) Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού, εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι, οι υπηρεσίες εκτύπωσης υφασμάτων και μεταξοτυπίας. ιστ) Η κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού, την κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών, την κατασκευή μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού για τη στοιχειοθεσία, την προετοιμασία και την κατασκευή τυπογραφικών πλακών. Ιζ) Η εμπορική αντιπροσώπευση και μεσολάβηση στην πώληση μέσων προεκτύπωσης και προεγγραφής, στην πώληση μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού, το χονδρικό εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι, το λιανικό εμπόριο βιβλίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, εφημερίδων και περιοδικών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, χαρτικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. ιη) Οι υπηρεσίες εκτύπωσης ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφάλειας και συναφών ειδών. 2. Για την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού η εταιρία δύναται: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρίας. ε) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών».


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση