ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗ Α.Ε

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 150 , ΓΛΥΦΑΔΑ,

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗ Α.Ε


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 150 , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801646486
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160761401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-09-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-09-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΟΡΙΑΚΗ Α.Ε.
MORIAKI A.E.
MORIAKI S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 150
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Το χονδρικό εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων. 2. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση με κέρδος στην Ελληνική ή αλλοδαπή αγορά [εμπορία] παντός είδους που έχει σχέση με ιατρικό, νοσοκομειακό ή εργαστηριακό κλάδο. 3. Η εκμίσθωση σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιατρικών, νοσοκομειακών, εργαστηριακών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων, καθώς και η παροχή ανταλλακτικών και σέρβις ιατρικών, νοσοκομειακών, εργαστηριακών μηχανημάτων και επιστημονικών οργάνων. 4. Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού που κατασκευάζουν ή διαθέτουν διαγνωστικά – ιατρικά – θεραπευτικά ή νοσοκομειακά είδη. Η εμπορική διανομή ακτινολογικών ανοσολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων, αναλωσίμων, αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης. 5. Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που κατασκευάζουν ή διαθέτουν φαρμακευτικά σκευάσματα και φάρμακα. 6. H Έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία. 7. H Έρευνα και η πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική. 8. Να κάνει όλα τα πράγματα που μπορεί να θεωρηθούν ως παρεπόμενα ή ευνοϊκά ή αναγκαία ή που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται : (α) Να συμμετέχει σε παντός τύπου εταιρείες, κοινοπραξίες και εν γένει νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (β) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου. (δ) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (ε) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες. (στ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις. (ζ) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή/και εμπράγματες) υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση