Γ. ΚΑΠΟΥΛΑΣ & Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

Β Γ ΑΔΑΜ 20 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

Γ. ΚΑΠΟΥΛΑΣ & Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.


Β Γ ΑΔΑΜ 20 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 801674307
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161269001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-10-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-10-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

RESQ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Β Γ ΑΔΑΜ 20
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ομόρρυθμης Εταιρείας είναι οι υπηρεσίες/δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), οι υπηρεσίες εγκατάστασης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και περιφερειακού εξοπλισμού, οι υπηρεσίες παραγωγής λογισμικού, οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, οι υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων, το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων, τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού, οι υπηρεσίες/δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, οι υπηρεσίες επεξεργασίας και καταχώρησης δεδομένων και συναφείς δραστηριότητες, οι υπηρεσίες παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, οι υπηρεσίες ασφάλειας δικτύων και ηλεκτρονικών συστημάτων, οι υπηρεσίες ανάπτυξης και αποθήκευσης βάσεων δεδομένων, οι υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting), οι υπηρεσίες εφαρμογών πληροφορικής, οι υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων, οι υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης δικτύων, συστημάτων υπολογιστών, οι υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κ.λπ.) σε ακίνητα, οι υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστών, η παραγωγή και χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει όλες οι υπηρεσίες/δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) που είναι συναφείς με τα παραπάνω. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να κάνει πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-shop). β. Να ενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις – αποκτήσεις). γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή. δ. Να ενεργεί χονδρικές και λιανικές πωλήσεις. ε. Να ενεργεί συναλλαγές με τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). στ. Να συστήνει εταιρείες κάθε τύπου με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις. ζ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. η. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. θ. Να αναπτύσσει ή/και να συμμετέχει σε Δίκτυο Δικαιόχρησης (franchise).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κύρια
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
43211006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46511009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62023001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
62031100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62031200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση