ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΕΙΔΙΟΥ 9 , ΑΘΗΝΑ, 10678

ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΦΕΙΔΙΟΥ 9 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801683955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161437601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-11-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-11-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
FILON S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΦΕΙΔΙΟΥ 9
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Η ανάληψη και κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους. Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε δια ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβούλων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού, υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά, ενεργειακά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά έργα, έργα μεταφορών, έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων), ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα, έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής. Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα. Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων αυτών, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκόλιθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος καθώς και εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) Η κατασκευή αυτοκινητόδρομων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Η κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εκτός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζοδρόμων και διαδρόμων αεροδρομίων Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών, και μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσής Υπηρεσίες σάρωσης και απομάκρυνσης χιονιού και πάγου. Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών. Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων και επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό. Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο. Χονδρικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα. Εξαγωγή-Εισαγωγή ενδοκοινοτικές παραδόσεις Ά υλών και προϊόντων- υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
23630000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
23991200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
23991300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38213000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38220000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38323902 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323903 ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42112004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΟΔΩΝ Δευτερεύουσα
42112005 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42991100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46761904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46761909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
77311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
77321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
81291200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση