ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 , ΑΘΗΝΑ, 11525

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 996719226
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162031301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-04-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-04-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
AKINITA EUVOIAS A.E.
EVIA PROPERTY S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΟΦΩΡΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η Εταιρεία θα ασκεί οποιαδήποτε ή όλες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: Την εξαγορά, κατασκευή, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανακαίνιση ακινήτων ή δικαιωμάτων σε ακίνητα στην Ελλάδα, για το σκοπό της μίσθωσής τους, την εξαγορά, άμεση ή έμμεση, επίπλων, εξοπλισμού, ή οποιωνδήποτε κινητών που βρίσκονται στα σχετικά κτίρια τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, τη χρήση ή την εκμετάλλευση αυτών των κτιρίων από τρίτα μέρη για το σκοπό της μίσθωσής τους. 2. Προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της, η Εταιρεία μπορεί: (α) να εκτελεί εργασίες σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, (β) να αποκτά ή να συμμετέχει σε κάθε είδους και τύπου εταιρεία, κοινοπραξία ή επιχείρηση, να ιδρύει κάθε είδους εταιρικό ή άλλο επιχειρηματικό όχημα, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, (γ) να ασκεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων μερών, είτε σε εταιρική σχέση είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες), (δ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, (ε) να εκπροσωπεί κάθε είδους επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, (στ) να ιδρύει θυγατρικές οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιδιώκοντας έναν ή περισσότερους ή όλους τους παραπάνω σκοπούς, (ζ) να συμμετέχει σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς με αντικείμενο που εμπίπτει στον σκοπό του ή τον προωθεί, (η) να αποκτά, να διαχειρίζεται και να διαθέτει οποιοδήποτε δικαίωμα, συμβατικό ή εμπράγματο σε ακίνητα και/ή γη που εμπίπτουν στο σκοπό της Εταιρείας, (θ) να εκτελεί κάθε εργασία που η Εταιρεία κρίνει κατάλληλη ή συμπληρωματική των παραπάνω σκοπών και γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε λειτουργία που κρίνεται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία και κατάλληλη για την πραγματοποίηση του σκοπού της, (ι) να λαμβάνει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οποιαδήποτε επιχορήγηση ή άλλου είδους χρηματοδότηση από οποιουσδήποτε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, οργανισμούς, ταμεία ή άλλα πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και (κ) να παρέχει, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εγγυήσεις για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες και, εν γένει, για ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, καθώς και για άλλους τρίτους και να χορηγεί κάθε είδους εγγυήσεις, συμβατικές ή/και εμπράγματες».


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση