ECO3 ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ 481 , ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 14343

ECO3 ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΧΑΡΝΩΝ 481 , ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801737869
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162435301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-01-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-01-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ECO3 ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ECO3 ELLAS A.E.
ECO3 HELLAS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΧΑΡΝΩΝ 481
  Πόλη:
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η εμπορία, εισαγωγή, αγορά, κατασκευή, διανομή, εξαγωγή και προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών κάθε φύσης αναφορικά με την αγορά γραφικών τεχνών και τη βιομηχανία εκτύπωσης: α) Αναλωσίμων κάθε φύσης, όπως τυπογραφικών πλακών, φιλμ, χαρτού, μελανιού, χημικών επεξεργασίας και εμφάνισης και οποιουδήποτε άλλου υλικού απαιτεί η διαδικασία της προεκτύπωσης και εκτύπωσης. β) Κάθε είδους μηχανήματος, προγράμματος, ή ολοκληρωμένου συστήματος προεκτύπωσης ή εκτύπωσης. γ) Όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης, συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων και συστημάτων, αλλά και υποστήριξης των αναλωσίμων που η Εταιρεία διαθέτει στο πλαίσιο της αγοράς γραφικών τεχνών και της βιομηχανίας εκτύπωσης. δ) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού και εκτυπωτικών μηχανημάτων OFFSET ε) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών και λογισμικού πολυμέσων 3.2 Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, καθώς και για κάθε άλλη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα της, η εταιρεία θα μπορεί: α) να συνάπτει κάθε μορφής επιμέρους συμβάσεις με διάφορους τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, β) να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γ) να ιδρύει εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και μορφής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δ) να ενεργεί κάθε άλλη εργασία, δραστηριότητα ή πράξη, μη απαγορευμένη από το νόμο, η οποία μπορεί να κριθεί χρήσιμη και ωφέλιμη για την εταιρεία και τους εταίρους. ε) να συμμετέχει σε κάθε είδους δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς διαγωνισμούς δημοπρασίες και πλειστηριασμούς για αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα ή και έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας. στ) να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ) να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, στην σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και υπαγωγή σε επενδυτικών προγραμμάτων, ως και στην σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών. η) να προβαίνει σε πράξεις μετασχηματισμού, εξαγορών, διασπάσεων, κάθε είδους συγχωνεύσεων ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες. θ) Να ζητά και αντλεί χρηματοδοτήσεις κάθε μορφής από την ημεδαπή ή και αλλοδαπή (ως δάνεια, πιστώσεις κ.α.), να παρέχει εγγυήσεις και κάθε είδους ασφάλειες (ενοχικές ή/και εμπράγματες) υπέρ κάθε μορφής εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών με τις οποίες, είτε συμβάλλεται, είτε συμμετέχει, είτε συνεργάζεται. ι) Να παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και οργάνωση εκθέσεων αναφορών στον Όμιλο ΑΓΚΦΑ (reporting), υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών κα-ταστάσεων/προϋπολογισμών και προβλέψεων (budgeting και forecasting) και συναφείς λογιστικές υπηρεσίες, γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίου (facility management), υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (HR/payroll administration) και θέματα προμηθειών (procurement).»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46431421 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΜ, ΦΙΛΜ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ, ΜΗ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Κύρια
18120000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
18121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
18121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
18131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
18133000 BOΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
18133002 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
46121312 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46492302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ, ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ Δευτερεύουσα
46492306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
46492316 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
46492328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46661005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET, ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Δευτερεύουσα
46761115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
82191101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση