ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 23 ΘΕΣΗ <<ΠΗΛΙΧΟ>> , ΜΑΡΟΥΣΙ, 19300

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 23 ΘΕΣΗ <<ΠΗΛΙΧΟ>> , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801781820
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163223101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-03-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-03-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ A.E.
EPENDITIKI PSIKTIKI S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 23 ΘΕΣΗ <<ΠΗΛΙΧΟ>>
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι: α) Οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), β) Οι υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), γ) Οι υπηρεσίες αποθήκευσης (logistics), των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, δ) Η συσκευασία και ανασυσκευασία εμπορευμάτων ε) Η μίσθωση, υπεκμίσθωση και ο δανεισμός φορτηγών αυτοκινήτων, οδικών ελκυστήρων και ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, φορέα, οργανισμό, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωμο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δ) Να συμμετέχει σε πάσης φύσης εταιρείες και κοινοπραξίες, ακόμα και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, στ) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε, ζ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, οίκο, εταιρεία και ίδρυμα, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που έχουν σχέση με όλα τα παραπάνω, η) Να αναλαμβάνει φορολογικός αντιπρόσωπος των πελατών της από το εξωτερικό και να συναλλάσσεται με οποιαδήποτε υπηρεσία (τελωνεία, Δ.Ο.Υ., κ.α.λ.) για λογαριασμό τους, θ) Να ιδρύει θυγατρικές, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους κ.λ.π., 5 ι) Να εκμισθώνει με οποιονδήποτε τρόπο, να παραχωρεί ή να χρησιδανείζει, την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της, των μεταφορικών της μέσων και του παγίου εξοπλισμού της σε τρίτους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση