LAMDA RIVIERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15123

LAMDA RIVIERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801841673
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164362201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-05-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-05-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

LAMDA RIVIERA S.M.S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) Η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιόκτητων ή μη. (β) Η αγορά, μίσθωση και γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων. (γ) Η μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση : i) κτιρίων, προσωρινών κατασκευών και κτιριακών εγκαταστάσεων κάθε είδους, αστικών ή μη, ii) συγκροτημάτων εμπορικών καταστημάτων, αποτελούμενου από καταστήματα, χώρους εστίασης και χώρους πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. iii) ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, iv) καταστημάτων ή εν γένει εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας (όπως κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις λούνα παρκ, κινηματογράφους, θέατρα, κ.ά.), v) αιθουσών ποικίλων χρήσεων (όπως συνεδρίων, καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, μουσειακών εκθεμάτων, ενυδρείων, πλανητάριων, κ.α.), vi) αθλητικών εγκαταστάσεων κάθε φύσης, vii) εργαστηρίων παραγωγής τροφίμων, viii) σταθμών στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. (δ) Η διαχείριση, συντήρηση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, πώληση καθώς και την με δικά της μέσα και για λογαριασμό της λειτουργία όλων των ανωτέρω. (ε) Η παροχή τεχνικών και οικονομικών συμβoυλώv για θέματα αξιοποίησης ακινήτων. (στ) Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών και η παροχή συμβουλών για θέματα οργάνωσης και εκμετάλλευσης των παραπάνω επενδύσεων. (ζ) Η διενέργεια εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας για λογαριασμό της Εταιρείας ή τρίτων. (η) Η εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για την απόκτηση γης και την πραγματοποίηση επενδύσεων. (θ) Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής, και ειδικότερα επιχειρήσεων με συναφείς προς την λειτουργία και εκμετάλλευση των ανωτέρω σκοπούς (όπως κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, συγκροτήματα εμπορικών καταστημάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμούς αυτοκινήτων, κ.λ.π.) (ι) Η εισαγωγή, εμπορία πάσης φύσεως ειδών, υλών και εμπορευμάτων, προϊόντων, εργαλείων ή μηχανημάτων που έχουν σχέση με την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των ανωτέρω, καθώς και την αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών κατασκευής ή εμπορίας τέτοιων ειδών. (ια) Η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή υπηρεσιών, καθώς και γενικά η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), σχετιζόμενων με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση αυτής, την εξυπηρέτηση των χρηστών, ενδεικτικώς εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και της διάθεσής τους προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), και κάθε συναφή προς αυτά υπηρεσία. (ιβ) Σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω δραστηριότητα. (ιγ) Η απόκτηση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και εν γένει μετοχικών δικαιωμάτων ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, για ίδιο λογαριασμό. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί ενδεικτικά να προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες: (α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο τους, που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, καθώς και να συνιστά με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε τύπο Εταιρείας ή Κοινοπραξίας, που επιδιώκει τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς. (β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία καθώς και αντιπροσωπείες ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. (γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επί τη βάσει οποιασδήποτε σχέσεως. (ε) Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους και να αγοράζει, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα, αυτοκίνητα καθώς και λοιπά μέσα. (στ) Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
41202002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52212601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212602 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212603 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
70221302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση