ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΟΝΟΝΔΥΛΗ 13 , ΑΘΗΝΑ, 10432

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ


ΧΑΛΚΟΝΟΝΔΥΛΗ 13 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996642464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165383001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-08-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-08-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Κ/Ξ ΣΗΜ-05/22
K/X SIM-05/22

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΑΛΚΟΝΟΝΔΥΛΗ 13
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Δημόσιο, Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή παρόχου της υπηρεσίας με τίτλο: ΣΗΜ-05/22 : Συντήρηση & Αρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024) Αντικείμενο και αποκλειστικός σκοπός της Κοινοπραξίας είναι η από κοινού και με κοινή ευθύνη, έγκαιρη, έντεχνη και σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ εκτέλεση της παραπάνω παροχής υπηρεσίας και των τυχόν κατ’ επέκταση υπηρεσιών, μέχρι πλήρους αποπερατώσεως και παραδόσεως αυτής.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κύρια

Σύνδεση