ΒΑΚΙΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 31 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12132

ΒΑΚΙΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΡΚΑΔΙΑΣ 31 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801921925
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165887501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-09-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-09-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 31
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α. Yπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε μετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ). β. Η απόκτηση κινητών αξιών, και εν γένει περιουσιακών στοιχείων πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένου των χαρτοφυλακίων αυτών καθώς και η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε νομικά πρόσωπα, άλλους φορείς ή άλλες εταιρίες, κάθε τύπου και μορφής, ως επίσης και κοινοπραξίες, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που είτε ήδη υπάρχουν ή θα ιδρυθούν, οποιουδήποτε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. γ. Υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων. δ. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων. ε. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων). στ. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης. ζ. Η παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας. η. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά θα παρέχονται σε αμφότερους, εταιρικούς και μεμονωμένους πελάτες, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή νομικές οντότητες. Η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις διατάξεις του νόμου για την Ι.Κ.Ε.: α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή, ή αλλοδαπή, με όμοιο, ή παρεμφερή σκοπό. ε. Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες, ή κοινοπραξία, ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες, διαγωνισμούς και προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους, ή για την χρηματοδότηση της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων. στ. Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. ζ. Να αγοράζει, εκμισθώνει και μισθώνει και εν γένει να εκμεταλλεύεται κινητά, ή ακίνητα, οποιουδήποτε προορισμού, τα οποία εμμέσως ή αμέσως εξυπηρετούν την ευόδωση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας. η. Να προβαίνει με οποιονδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στη σύναψη συμβάσεων factoring, leasing. θ. Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση