ΑΝΙΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 27 , ΠΑΛΛΗΝΗ, 15351

ΑΝΙΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 27 , ΠΑΛΛΗΝΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095444420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 737301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-11-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-09-1991
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝΙΜΑ Α.Ε.
ANIMA A.E.
ANIMA S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 27
  Πόλη:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1. Ο σκοπός της Εταιρείας είναι: α. Η έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπων συστημάτων και συσκευών υψηλής τεχνολογίας. β. Η πώληση, διάθεση, συντήρηση, επισκευή και εν γένει εμπορία των ανωτέρω ειδών και γενικά ειδών και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. γ. Η μελέτη, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών. δ. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εξαγωγή στο εξωτερικό των ανωτέρω ειδών. ε. Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. στ. Η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς. ζ. Η διδασκαλία και εκπαίδευση στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. η. Η διενέργεια, για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, τεχνικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών και οικονομοτεχνικών μελετών. θ. Οποιαδήποτε συναφής με τους παραπάνω σκοπούς εργασία. ι. Οι Υπηρεσίες διαφήμισης, προβολής και προώθησης προϊόντων πληροφορικής Οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού και ια. Οι Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για προτιμήσεις και τάσεις της κατανάλωσης, έρευνα αγοράς, πελάτες, προμηθευτές σε προϊόντα πληροφορικής. ιβ) Το χονδρικό-λιανικό εμπόριο μηχανών τρισδιάστατης μοντελοποίησης (3d printers)- υπηρεσίες τρισδιάστατου σχεδιασμού. ιγ) Η παραγωγή και εμπορία αντικειμένων που έχουν παραχθεί σε 3d printer. ιδ) Η έρευνα και ανάπτυξη υλικών για διάφορες τεχνολογίες (3d printing) και αδ) την έρευνα και ανάπτυξη μηχανισμών, τμημάτων και ολοκλήρων 3d printers. ιε) Ίδρυση ή/και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. 2. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει νέες εταιρείες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και να συνεργάζεται και συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδας ή του εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. β) Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της, ενδεικτικά αναφερόμενης της σύναψης πιστώσεων και δανείων (από ή προς την Εταιρεία). γ) Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρεία, ελληνική ή αλλοδαπή, με όμοιο ή συναφή ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές. ε) Να ενεργεί κάθε πράξη και να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που σχετίζεται ή τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε επιχείρηση συναφή προς τους ανωτέρω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Κύρια
18121900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
18133001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΡΕΠΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, [Π.Χ. ΦΥΛΛΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ) ΟΠΙΣΘΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ, ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΑΚΕΤΩΝ, ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ] Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47413113 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση