ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ, 10561

ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997585069
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134432601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-03-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-03-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.
KALLIFRONAS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Εμπορία, πώληση και αντιπροσωπεία - επί προμήθειας - οίκων εσωτερικού και εξωτερικού στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών. 2) Εμπορία, πώληση και αντιπροσωπεία - επί προμήθειας - οίκων εσωτερικού και εξωτερικού στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων. 3) Εμπορία και αντιπροσωπεία - επί προμήθειας - οίκων εσωτερικού και εξωτερικού στην πώληση συναφών με τα αναφερόμενα στον παρόν άρθρο ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ. κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα. 4) Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης διαφόρων μηχανημάτων ειδικής χρήσης. 5) Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνω ακρίβειας και οπτικών οργάνων. 6) Χονδρικό Εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων. 7) Λιανικό Εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων. 8) Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για έλεγχο ποιότητας σε θέματα εφαρμογής όλων των ανωτέρω καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευση στη διοίκηση και marketing παρομοίων επιχειρήσεων. 9) Πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων επί προμήθειας οίκων εσωτερικού και αντιπροσώπευση αυτών. 10) Εμπορία και αντιπροσώπευση εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών από γυαλί. 11) Εμπορία και αντιπροσώπευση ιατρικών και αναλώσιμων υλικών. 12) Εμπορία και αντιπροσώπευση χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα [κοινοπραξίες]. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση