ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΡΟΥ

ΕΡΜΟΥ 25 , 14564

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – THALIS E.S. S.A. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΡΟΥ
Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ. 996575183
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172584301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-09-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-09-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Κ/Ξ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔ. ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΠΟΡΟΥ
K/X ANAVATHMISIS YPOD. LYMATON D. POROU

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 25
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο αποκλειστικός σκοπός και το αντικείμενο της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης κατασκευής με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Διαχείρισης Λυμάτων Δήμου Πόρου», με τις κάθε είδους προαιρέσεις, τροποποιήσεις, επεκτάσεις και παρατάσεις αυτής, σύμφωνα με τους όρους αυτής και τους όρους του παρόντος και μέχρι πλήρους εκκαθάρισης των υποχρεώσεων με τον Αναθέτοντα Φορέα και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες της ανωτέρω Σύμβασης, της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. Οίκοθεν νοείται ότι η Κοινοπραξία δύναται να ασκεί κάθε δραστηριότητα σχετική και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προσλήψεις προσωπικού, αγορά/μίσθωση απαραίτητου για την υλοποίηση της Σύμβασης εξοπλισμού, ανάθεση υπεργολαβικά σε τρίτους μέρους ή του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της Σύμβασης, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, της Σύμβασης και των τευχών δημοπράτησης κ.λ.π.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση