ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΡΗΝΕΙΑΣ 9 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.


ΡΗΝΕΙΑΣ 9 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 802293650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173794501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-12-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-12-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛ.ΤΕ.ΚΑΤ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΗΝΕΙΑΣ 9
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε φύσης τεχνικών έργων του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικών έργων. β) Η ανάληψη εργολαβιών κάθε φύσης κατασκευών και μελέτης, επίβλεψης εκτέλεσης, δημοσίων έργων ή ιδιωτικών έργων ή έργων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. γ) Η ανάληψη εργολαβιών κάθε είδους συντήρησης ή αποκατάστασης τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων κλπ. δ) Η μελέτη, εκτέλεση και εκμετάλλευση με το σύστημα της παραχώρησης οιωνδήποτε έργων δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή και ιδιωτικών. ε) Η ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση, εκτέλεση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως μελετών, ερευνών και έργων σε όλους τους τομείς. στ) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού και της θέσης σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά στον ενεργειακό και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. ζ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών, οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών σε οποιοδήποτε τομέα. η) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως προκηρύξεις (εθνικές και ευρωπαϊκές), η ανάληψη, κατόπιν διαγωνισμού ή απ’ ευθείας, η μελέτη, σχεδιασμός και συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών, Δημοσίων επιχειρήσεων και ιδιωτών. θ) Οι κατασκευές πάσης φύσεως κτιρίων, κτιριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς: κατοικιών, βιομηχανικών και αποθηκευτικών χώρων, δρόμων, αυτοκινητόδρομων, σηράγγων, γεφυρών, αγροτικών, αθλητικών, τουριστικών εγκαταστάσεων και άλλων χώρων. ι) Η έρευνα, σχεδιασμός, μελέτη, ανάληψη, κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, θέση σε λειτουργία, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή έργων και εγκαταστάσεων υποδομής, υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών, χρηματοδότησης, Μελέτης - Κατασκευής, Παραχωρήσεων, Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) και έργων με το κλειδί στο χέρι που αφορούν σε: - Συλλογή, Παραγωγή, καθαρισμό, επεξεργασία (με φίλτρα ή άλλα μέσα), μεταφορά και παροχή νερού (πόσιμου ή μη), - Επεξεργασία και διανομή νερού μέσω αγωγών, - Αφαλάτωση θαλασσινού νερού, - Αγωγούς μεταφοράς ύδατος, υγρών και αερίων, - Δίκτυα νερού και αποχέτευσης, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, δίκτυα βαρύτητας, δίκτυα κενού και πάσης φύσεως δίκτυα, - Συλλογή, Καθαρισμό και επεξεργασία υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, - Συλλογή, μεταφορά και εν γένει διαχείριση αδρανών, Επικινδύνων και Μη Στερεών Αποβλήτων, - Συλλογή, Καθαρισμό, Αποκομιδή και επεξεργασία λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, - Συλλογή, Καθαρισμό, Αποκομιδή και επεξεργασία διυλιστηρίου νερού, - Αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης, - Παραγωγή, απομάκρυνση, μεταφορά, διάθεση και επεξεργασία ιλύος, - Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων και ανάκτηση υλικών, - Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση Επικινδύνων και Μη απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων και μη, δημοτικών και άλλων, - Συλλογή αχρηστευμένων ειδών για αποσυναρμολόγηση, - Διάθεση άλλων ανακυκλώσιμων Επικινδύνων και Μη απορριμμάτων, - Εγκαταστάσεις μεταφοράς Επικινδύνων και Μη αποβλήτων, - Κομποστοποίηση και λιπασματοποίηση αποβλήτων, βιοαποβλήτων και γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων, - Περιβαλλοντικές υπηρεσίες πάσης φύσεως. κ) Οι κατασκευές πάσης φύσεως κτιρίων και κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφοράς υγρών, υδάτων και λυμάτων. 2. Προς επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό προσώπου καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
71121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση