ΑΝΤΩΝΗΣ Δ.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 3 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232

ΑΝΤΩΝΗΣ Δ.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 3 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999289264
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5666601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-03-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-03-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CLASSICSPOTTED
ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.
TOURNIKIOTIS M.E.P.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 3
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της εταιρείας είναι: A) 1) Η εισαγωγή, η μεσιτεία και η εμπορία (αγορές, πωλήσεις, ανταλλα-γές) καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, η συντήρηση και η επισκευή αυτοκινήτων (ενδεικτικά αναφέρονται μεταξύ των άλλων συνεργείο και φανοβαφείο), η εκμίσθωση ή μίσθωση αυτοκι-νήτων, η υπομίσθωση όλων των τύπων αυτοκινήτων με ή χωρίς οδηγό, η μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων, χρηματοδοτική μίσθωση, η αντιπρο-σωπεία αυτοκινήτων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με αυτοκίνητα, η αντικατάσταση οχημάτων τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) για λογαριασμό τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών) και η μεσολάβηση για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες. 2) Το εμπόριο και η ενοικίαση σκαφών αναψυχής. 3) Η άσκηση εργασιών ασφαλιστικού συμβούλου, σύμφωνα με τον Νόμο 1569/1985 όπως ισχύει, δηλαδή μελέτη της αγοράς, παρουσίαση και εύρε-ση λύσης ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με συμβό-λαιο ασφάλισης για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφα-λιστικών πρακτόρων ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. 4) Η μεσολάβηση για παντός είδους δανειοδότηση μέσω τραπεζών. Β) 1) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, κτημάτων, αγροτεμαχίων, μακροχρόνια μίσθωση οικοπέδων και εν γένει εδαφικής έκτασης, διαμερισμάτων γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και γενικότερα η με οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευση ακινήτων. 2) Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων 3) Κατασκευαστικές εργασίες κτηρίων για κατοικίες ή μη 4) Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 5) Οι υπηρεσίες εμπορίου και πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος. 6) Η σύμφωνα με το νόμο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την εγκα-τάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και η σύμφωνα με το νόμο πώληση της παραγόμενης ενέργειας. 7) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο. 8) Οι υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 9) Οι υπηρεσίες οργάνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύμα-τος. 10) Η αντιπροσώπευση εταιρειών εσωτερικού και της αλλοδαπής και εμπο-ρία σχετικά με συσκευές ενέργειας - εξοικονόμησης ενέργειας και τροφο-δοσίας εναλλακτικής ενέργειας. 11) Η αντιπροσώπευση εταιρειών εσωτερικού και της αλλοδαπής και εμπο-ρία σχετικά με προϊόντα ελαστικών, λιπαντικών και συναφών ειδών. 12) Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς εργασίας με όλες τις παραπάνω. 13) Η σύσταση, συμμετοχή ή συνέχιση οιασδήποτε άλλης εμπορικής επι-χείρησης όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού με οποιονδήποτε συνδυασμό σε τρόπο ώστε να καθίστανται αυτές επωφελείς για την εταιρεία. Γ) 1) Η έκδοση έντυπων και ηλεκτρονικών (μέσω διαδικτύου -internet), εφημερίδων και περιοδικών κάθε είδους. 2) Η δημιουργία και παραγωγή διαφήμισης παντός είδους και μορφής (Έ-ντυπη, ηλεκτρονική, μέσω διαδικτύου - internet κ.α). 3) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες και περιοδικά, έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε ε-ταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με συναφή ή μη σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή εξωτερικό, δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με ό-μοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45114000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κύρια
45112000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
46691130 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
66199000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Δευτερεύουσα
66221007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση