ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9Α , ΓΛΥΦΑΔΑ, 16675

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9Α , ΓΛΥΦΑΔΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999327783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5987601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-10-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-11-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ECO SYNERGY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9Α
  Πόλη:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΛΥΦΑΔΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα: Α) Εισαγωγή, Εξαγωγή και / ή Εμπορία : • Μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων που σχετίζονται με την διαχείριση απορριμμάτων και αποβλή-των όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πλαστικοί και μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων, συστήματα υπόγειας αποθήκευσης & συλλογής απορριμμάτων, οχήματα με ειδική υπερκατασκευή, είτε ως υπερκατασκευές, είτε ως οχήματα, όπως απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καταβρεκτικά υδροφόρα, βυτιοφόρα, αποφρακτικά, καλαθοφόρα, σάρωθρα, γερανοφόρα, οχήματα μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων (containers), πυροσβεστικά, εκχιονιστικά, μηχανήματα καθαρισμού ακτών, απορριμματοκιβώτια (containers), με ή χωρίς συμπίεση, ανυψωτικοί μηχανισμοί κάδων, μηχανολογικός εξοπλισμός εν όλω ή εν μέρει εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων όπως σταθμοί μεταφόρτωσης, μονάδες διαλογής ή επεξεργασίας απορριμμάτων (πρέσες δεματοποίησης, τεμαχιστές, κλπ), συστήματα υψηλής τεχνολογίας (αυτοματισμοί, αυτόματα και ρομποτικά συστήματα καθώς και εφαρμογές έξυπνου λογισμικού για την βελτιστοποίηση διαχείρισης απορριμμάτων). • Γερανών και ανυψωτικών μηχανισμών εν γένει. • Μηχανημάτων, υλικών και αναλωσίμων καθαρισμού. • Συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας. • Οικολογικών προϊόντων, προϊόντων ανακύκλωσης και γενικά προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. • Μηχανημάτων και συστημάτων επεξεργασίας νερού, υγρών αποβλήτων, υγρών ουσιών, αερίων και αντιρρύπανσης. • Εξοπλισμών και συστημάτων που σχετίζονται με το αστικό περιβάλλον (συστήματα φωτισμού, εξοπλισμοί πάρκων, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, συστήματα οδικής σήμανσης, κλπ). • Εξοπλισμών και συστημάτων που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικότερα τις λιμενικές εγκαταστάσεις, μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια, παραλίες, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις (πλωτά μέσα, σκάφη, συστήματα πλωτών προβλητών, συστήματα ευκολιών και τροφοδοσίας σκαφών με νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, συστήματα αγκυροβολίας, συστήματα αντιρρύπανσης, συστήματα ασφάλειας και σήμανσης κλπ). • Ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, μηχανήματα και προϊόντα ως περιγράφονται ανωτέρω Β) Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με : • Εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, συναρμολόγησης προκειμένου ο μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα και προϊόντα ως περιγράφονται ανωτέρω να τεθούν σε λειτουργία και χρήση. • Την διαχείριση απορριμμάτων όπως: αποκομιδή, μεταφόρτωση, μεταφορά και τελική διάθεση απορριμμάτων, συλλογή, κατεργασία και εμπορία υλικών ανακύκλωσης, πλύση κάδων απορριμμάτων, μίσθωση κάδων και απορριμματοκιβωτίων καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης ειδικών κατηγοριών αποβλήτων πλην ραδιενεργών (περισυλλογή, προσωρινή αποθήκευση, κατάταξη, επεξεργασία, ανάκτηση, ανακύκλωση, τελική διάθεση, κλπ.) • Υπηρεσίες καθαρισμού στεγασμένων ή υπαίθριων χώρων όπως: οδοκαθαρισμοί, απολυμάνσεις, απεντο-μώσεις, μυοκτονίες, καθαρισμοί οικιών, επαγγελματικών χώρων, μεταφορικών μέσων, πλοίων, δημόσιων χώρων και κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων συγκέντρωσης κοινού, υποδομών μαζικής μεταφοράς καθώς και ακτών. • Υπηρεσίες φροντίδας πρασίνου • Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων και συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και προϊόντων που εμπορεύεται. Γ) Η ανάληψη, συντήρηση, βελτίωση και λειτουργία / εκμετάλλευση κάθε μορφής έργων σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων όπως σταθμοί μεταφόρτωσης, μονάδες διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης, μονάδες τελικής διάθεσης, χώροι υγειονομικής ταφής, μονάδες διαχείρισης ειδικών αποβλήτων (επικίνδυνα απόβλητα, ελαστικά, ηλεκτρικοί συσσωρευτές, οικολογική αποσυναρμολόγηση οχημάτων και ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών τέλους ζωής, κλπ.) καθώς και με την αξιοποίηση και παραγωγή ενέργειας. Δ) Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διαχείριση απορριμμάτων, την καθαριότητα, τις υποδομές θαλάσσιων χώρων και γενικότερα θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Ενδεικτικά αναφέρονται : • Εκπόνηση μελετών, μετρήσεων και ερευνητικών προγραμμάτων • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου (τεχνικο-οικονομικής ή επιστημονικής φύσεως) • Μεταφορά τεχνογνωσίας • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, κλπ. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, η εταιρία δύναται να : • Να αγοράζει από προμηθευτές του εσωτερικού και του εξωτερικού • Να αντιπροσωπεύει οποιανδήποτε επιχείρηση ή πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό • Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο • Να διενεργεί υπηρεσίες μεσιτείας ή διαμεσολάβησης για λογαριασμό τρίτων • Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες για την ανάληψη οιασδήποτε φύσεως έργων ή προμηθειών σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας • Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή • Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου • Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή συμπράξεις που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας Η απαρίθμηση των παραπάνω σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κύρια
33201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33201201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
33203900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43999001 ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
45111201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
45111202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45191103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46493923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΡΩΘΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46691108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΘΟΚΟΡΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ-ΦΑΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
46691310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ, ΓΕΡΑΝΩΝ, ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46691525 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Δευτερεύουσα
46691527 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Δευτερεύουσα
46691558 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1000 V Δευτερεύουσα
46691995 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70221505 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71121501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81291200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ Δευτερεύουσα
81291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση