ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΖΕΤΑ ΒΙ.ΠΑ , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 19003

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΝΟΜΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ


ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΖΕΤΑ ΒΙ.ΠΑ , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998771189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6795801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-02-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-03-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ
MARKET IN

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΝΤΟΡΟΒΑΖΕΤΑ ΒΙ.ΠΑ
  Πόλη:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α. Η αγορά προς μεταπώληση κάθε καταναλωτικού αγαθού παραγόμενου στην Ελλάδα ή εισαγόμενου από το εξωτερικό και διατιθέμενου προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Ειδικότερα, η δημιουργία πολυκαταστημάτων (μικτών καταστημάτων) ή και υπερκαταστημάτων (super markets) ή και εξειδικευμένων καταστημάτων καθώς και αλυσίδας όλων των παραπάνω καταστημάτων, στα οποία θα προσφέρονται στο καταναλωτικό κοινό τρόφιμα και κάθε είδους εμπορεύσιμα αγαθά, γεωργικά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά, αναλώσιµα ή µη, μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή όχι, είδη ατομικής, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, μέσα σύγχρονης διαβίωσης και κάθε είδος κατανάλωσης. Για την δημιουργία και λειτουργία παραπάνω καταστημάτων, η εταιρεία προβαίνει σε μισθώσεις ακινήτων για την εγκατάσταση της επιχείρησης και των γραφείων και λογιστηρίων αυτής ή και σε αγορά καταστημάτων, διαμερισμάτων και γραφείων ή και οικοπέδων για την ανέγερση από αυτήν ή εκ μέρους τρίτων µε το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο των πιο πάνω αναγκαίων χώρων. Ακόμα, προβαίνει στην αγορά των παγίων στοιχείων και του αναγκαίου εξοπλισμού για τα πιο πάνω καταστήματα και γραφεία ή στη μίσθωση αυτών µε μισθωτικές συμβάσεις ή µε το σύστημα Leasing, όπως και αυτοκινήτων κατά τον ίδιο τρόπο. β. Η οργάνωση και λειτουργία μονάδων για την συσκευασία και τυποποίηση προϊόντων, μεταποιημένων ή μη. Προς τούτο προβαίνει στις πιο πάνω ενέργειες, δηλαδή σε αγορές ή μισθώσεις ακινήτων, σε αγορές μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού ή μισθώσεις αυτών µε μισθωτικές συμβάσεις ή µε το πιο πάνω σύστημα Leasing, σε ανεγέρσεις κτισμάτων επί ιδίων ή και ξένων οικοπέδων για την δημιουργία αυτών των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καταναλωτικών οιασδήποτε προελεύσεως, δηλαδή αγροτικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών, αναλώσιµων ή µη, μεταποιημένων ή όχι, εγχωρίων ή εισαγόμενων κ.λπ. γ. Η οργάνωση και λειτουργία μονάδων μεταφοράς και διανομής έτοιμων και µη έτοιμων προϊόντων, νωπών κατεψυγμένων, αγροτικών, βιοτεχνικών, βιομηχανικών, αναλώσιμων ή όχι, μεταποιημένων και κατεργασμένων ή όχι, εγχωρίων ή εισαγόμενων κ.λπ.. Προς τούτο, προβαίνει στις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 ενέργειες και ειδικότερα στην αγορά ή μίσθωση μεταφορικών μέσων µε συμβάσεις μισθώσεως ή Leasing κ.λπ. δ. Η διενέργεια κάθε επιτρεπόμενης από το νόμο εμπορικής δραστηριότητας, όπως η εν γένει διενέργεια των υπό του νόμου αναγνωριζομένων αντικειμενικών και υποκειμενικών πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων και εν γένει όλων αυτών που ανάγονται στην δραστηριότητα της εταιρίας ως άνω αναφέρεται και η εξαγωγή γενικά ειδών και προϊόντων παραγόμενων στην Ελλάδα και η εισαγωγή ομοίων ειδών και προϊόντων από την αλλοδαπή στην Ελλάδα. ε. Η δημιουργία μονάδων βιομηχανοποίησης γεωργικών εν γένει προϊόντων, µε την ανάλογη επεξεργασία αυτών και γενικά τυποποίησή των σε οποιαδήποτε μορφή. στ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων και συναφών ειδών. ζ. Η δημιουργία και εκμετάλλευση πλυντηρίων, λιπαντηρίων, συνεργείων, μονάδων επισκευής ελαστικών και ηλεκτρολογείων παντός τύπου οχημάτων. η. Η χονδρική και λιανική πώληση ειδών (τμήματα) Αρτοπωλείου (άρτος, αρτοσκευάσματα, βουτήματα κ.λπ.), ζαχαροπλαστείου, κρεοπωλείου, µμαναβικής, ιχθυοπωλείου, ειδών καπνοπωλείου (τσιγάρα, πούρα, είδη καπνιστού), είδη περιοδικού και ημερησίου τύπου (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ.λπ.). θ. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών πάρκων µε τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας µε ενεργειακά συστήματα Α.Π.Ε. γενικώς και η σύμφωνα µε το νόμο διάθεσή τους στην αγορά. Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη που έχει σχέση µε την παραγωγή ενέργειας από κάθε πηγή και η ανάπτυξη σχετικής εμπορικής δραστηριότητας. ι. Η ίδρυση και λειτουργία μικτών καταστημάτων διάθεσης τροφίμων και ποτών µε τμήματα: Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Παντοπωλείο, Πτηνοπωλείο, Αυγοπωλείο, Γαλακτοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγμένων Προϊόντων, Καφεκοπτείο, Πρατήριο Ελαίων και Λιπών, Πρατήριο Γάλακτος και ειδών Ζαχαροπλαστικής, Αµιγές Πρατήριο ειδών Ζαχαροπλαστικής, Πρατήριο Άρτου, Πρατήριο Έτοιμου Φαγητού, Κατάστημα Ξηρών Καρπών και Ζαχαρωδών Προϊόντων, Κάβα Εμφιαλωμένων Ποτών, Κατάστημα διάθεσης προϊόντων Αλλαντοποιίας και Τυροκομίας, καθώς και συναφών καταστημάτων και τμημάτων. ια. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ψητοπωλείου) – παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο) & επιχειρήσεων αναψυχής (καφετέρια) εντός μικτών καταστημάτων διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρείας ή και εκτός αυτών, καθώς και συναφών επιχειρήσεων. ιβ. Η εμπορία, αγορά, πώληση και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως αυτοκινήτων. ιγ. Η παροχή υπηρεσιών παραλαβής, μεταφοράς, διακίνησης φορτίων, αποθήκευσης, συσκευασίας και ανεφοδιασμού σε επιχειρηματικές μονάδες κάθε φύσεως υλικών και εμπορευμάτων, καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας (logistics). Προς τούτο να προβαίνει σε αγορές ακινήτων ή μισθώσεις αυτών, σε αγορές μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού ή μισθώσεις αυτών με μισθωτικές συμβάσεις ή με το πιο πάνω σύστημα Leasing και σε ανεγέρσεις κτισμάτων επί ιδίων ή και ξένων οικοπέδων. ιδ. Το Λιανικό εμπόριο πωλήσεων (παντός είδους) με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (e-shop). ιε. Η καλλιέργεια και η παραγωγή βιολογικών και εν γένει γεωργικών προϊόντων (οπωροκηπευτικών κλπ.), ανθέων, φυτών (αρωματικών, καλλωπιστικών, θεραπευτικών κλπ.), φυσικής ή τεχνητής χλόης, πολλαπλασιαστικού υλικού κλπ. συναφών ειδών. ιστ. Η επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία των ως άνω προϊόντων. ιζ. Η εμπορία λιανική ή χονδρική, η μεταφορά, διακίνηση και διανομή, η εισαγωγή και εξαγωγή των ως άνω προϊόντων. ιη. Η κατασκευή και λειτουργία θερμοκηπίων, φυτωρίων, μηχανοστασίων κλπ. μονάδων καλλιέργειας, παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας των ως άνω προϊόντων, η προς τούτο αγορά ή μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) ακινήτων, μηχανημάτων, οχημάτων και εν γένει εξοπλισμού, η ανέγερση πάσης φύσεως κτισμάτων και εγκαταστάσεων επί των ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων. ιθ. Η εμπορία φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, λιπασμάτων, σπόρων, μηχανημάτων, εργαλείων, ζωοτροφών καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών, σε λιανική και χονδρική πώληση. κ. Η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων πώλησης σε λιανική και χονδρική, όλων των ως άνω προϊόντων καθώς και η παραχώρηση δικαιωμάτων leasing σε τρίτους. κα. Η εκπόνηση μελετών κατασκευής αγροτικών εκμεταλλεύσεων, θερμοκηπίων, κλπ. γεωργικών εγκαταστάσεων, οι εργασίες διαμόρφωσης κήπων και περιβάλλοντος χώρου. κβ. Η κτηνοτροφία και εκτροφή οποιωνδήποτε εμπορεύσιμων ζωικών ειδών. κγ. Η συσκευασία, τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία κρεάτων σε λιανική και χονδρική πώληση. κδ. Η παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων σε λιανική και χονδρική πώληση. κε. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προς τούτο αγορά ή μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) ακινήτων, μηχανημάτων, οχημάτων, και εν γένει εξοπλισμού, η ανέγερση πάσης φύσεως κτισμάτων και εγκαταστάσεων επί των ιδίων ή αλλότριων ακινήτων. κστ. Η λειτουργία και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών σταθμών, ηλιακών, ή αιολικών πάρκων κλπ. εγκαταστάσεων και συστημάτων και η εμπορική διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στην αγορά. κζ. Η μίσθωση, εκμίσθωση, αγοραπωλησία πάσης φύσεως ακινήτων. κη. Η συμμετοχή σε επενδυτικές, αναπτυξιακές και καινοτόμες δραστηριότητες. κθ. Η παροχή υπηρεσιών παροχής ποτών ή γευμάτων από αναψυκτήριο με ή χωρίς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. κι. Η παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ). λ. Η ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων εντός ή εκτός των καταστημάτων. 2. Προς επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρία δύναται να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του σκοπού της Εταιρίας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο της Εταιρίας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρία προσώπων. 3. Οι σκοποί της Εταιρίας δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47111001 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κύρια
10711101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
10711102 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ Δευτερεύουσα
33206000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
45201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ Δευτερεύουσα
47211100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47231500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
47240000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47241601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Δευτερεύουσα
47262700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
47308100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47626200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση