Ο. L. CONCEPTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2 ΟΡΟΦΟΣ 42 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15231

Ο. L. CONCEPTO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2 ΟΡΟΦΟΣ 42 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998770887
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6849301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-03-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-04-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ο. L. CONCEPTO Α.Ε.
O. L. CONCEPTO A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2 ΟΡΟΦΟΣ 42
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α. H μελέτη επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών και συναφών εργασιών β. H μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάσης φύσεως οικοδομικών, τεχνικών και συναφών έργων. γ. H ανάληψη και εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών, τεχνικών και οικοδομικών έργων πάσης φύσεως απο δημοσίους ή ιδιωτικους φορείς, επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες κ.λ.π. καθώς και η παρακολούθηση και ο προγραμματισμός αυτών. δ. H ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων συναφών με τις ανωτέρω, όπως κατασκευές, συντηρήσεις, επισκευές, μετατροπές, διαμορφώσεις χώρων κ.λ.π.. ε. H εισαγωγή, και η εμπορία (χονδρικώς και λιανικώς), επίπλων, έργων τέχνης και συναφων ειδων διακόσμησης καθώς και η εκπόνηση συναφών μελετών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων, οικοδομικών υλικών, συναφών ειδών και μηχανημάτων για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων και εταιρειών με συναφείς δραστηριότητες και η εισαγωγή και εξαγωγή συναφών υλικών και ειδών. στ. Προς την επίτευξη των ανωτέρων σκοπών η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Aνώνυμες, EΠE και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη σκοπούς. στ1. Nα αναθέτει σε τρίτους υπεργολάβους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) την εκτέλεση των παραπάνω έργων (α-ε). στ2. Nα συμετέχει σε σχετικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς. στ3. Nα διενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα, πρόσκαιρα ή παρακολουθηματικά με τους παραπάνω σκοπούς της. στ4. Nα αγοράζει ακίνητα, να ασχολείται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών. στ5. Nα δημιουργεί τουριστικές εγκαταστάσεις και να εκμεταλλεύεται αυτές με οποιαδήποτε μορφή.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Κύρια
43332100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ) ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ TERRAZZO, ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ Δευτερεύουσα
43332900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43332900 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46731615 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΨΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
70223003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση