Π.ΤΣΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

16 ΧΛΜ Λ.ΣΠΑΤΩΝ-ΜΠΑΛΑΝΑ , ΠΑΙΑΝΙΑ, 19002

Π.ΤΣΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


16 ΧΛΜ Λ.ΣΠΑΤΩΝ-ΜΠΑΛΑΝΑ , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998769772
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7425401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-12-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-03-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
16 ΧΛΜ Λ.ΣΠΑΤΩΝ-ΜΠΑΛΑΝΑ
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1)Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως δομικών υλικών και μηχανημάτων καθώς και οικοδομικών υλικών. 2)Η ανάληψη και κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών. 3)Η εκπόνηση μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών. 4)Η ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα ιδιοκτησίας τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και με σκοπό την μεταπώληση σε τρίτους με κέρδος και γενικά την εκμετάλλευσή τους με κάθε τρόπο. 5)Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων εξόρυξης και παραγωγής λατομικών προϊόντων και γενικά δομικών υλικών. 6)Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή αλλοδαπών εργοληπτικών επιχειρήσεων, μελετητικών γραφείων και εργοστασίων κατασκευής δομικών υλικών και μηχανημάτων καθώς και οικοδομικών υλικών. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε όμοιες ή παρόμοιες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, ήδη υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση