ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΡΜΟΥ 25 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


ΕΡΜΟΥ 25 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999446618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7626401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-06-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-06-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.
APOTEFROTIRAS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 25
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκoπός και αvτικείμεvo της εταιρίας είvαι η παρoχή υπηρεσιώv λειτoυργίας διαχείρισης και συvτήρησης τoυ απoτεφρωτήρα μoλυσματικώv voσoκoμειακώv απoρριμμάτωv ιδιoκτησίας Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. καθώς και η συλλoγή και μεταφoρά μoλυσματικώv απoβλήτωv από voσoκoμεία στις εγκαταστάσεις τoυ απoτεφρωτήρα. 2. Η εταιρία δύναται να αναπτύσσει και οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συνδέεται με την τεχνογνωσία-εμπειρία-εξειδίκευση που έχει αποκτήσει μέσω της προσήκουσας παροχής των ως άνω υπηρεσιών λειτουργίας-διαχείρισης-συντήρησης της προαναφερθείσας μονάδας (αποτεφρωτήρα), παράλληλα δε δύναται να παρέχει υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που παράγονται από φάσης φύσεως υγειονομικές μονάδες (ήτοι όλως ενδεικτικώς δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά-μικροβιολογικά εργαστήρια, ινστιτούτα, κέντρα έρευνας, μονάδες που υπάγονται στις οργανωτικές δομές ασφαλιστικών φορέων, κ.ο.κ.) (πληρουμένων των κατά νόμο προϋποθέσεων). Η εταιρία δύναται, επίσης, να αποκτά (προς ίδια χρήση ή / και μεταπώληση (άλλως εμπορία)) πιστοποιημένων συσκευασιών των ως άνω (ήτοι επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων) (ήτοι όλως ενδεικτικώς κάδων, κυτίων, κ.λπ.). Το σύνολο των ως άνω δραστηριοτήτων της, η εταιρία δύναται να τις αναπτύσσει παντοιοτρόπως, μέσω λ.χ. συνάψεως σχετικών συμβάσεων (μετά λ.χ. την συμμετοχή σε σχετικώς διενεργούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες).-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση