ΝΙΚ. ΣΑΡΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 36 , ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 10432

ΝΙΚ. ΣΑΡΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.


ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 36 , ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998279654
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7939101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-12-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-12-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑNTHOS HELLAS Α.Ε.
ANTHOS HELLAS A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 36
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε είδους οδοντιατρικού, χειρουργικού, ορθοπεδικού, νοσοκομειακού και υγειονομικού υλικού και μηχανημάτων όπως και τεχνητών μελών και εμφυτευμάτων, β) η παραγωγή, κατασκευή, εμπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό κάθε είδους ιατρικών και οδοντιατρικών μηχανημάτων και επίπλων και εξοπλισμού ιατρείων, γ) η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων κατασκευής και εμπορίας των ως άνω υλικών και μηχανημάτων, δ) η επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ιατρικών, χειρουργικών, οδοντιατρικών μηχανημάτων και συσκευών, ε) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους που συνδέονται με τον τομέα της οδοντιατρικής όπως και με τον ευρύτερο τομέα της υγείας καθώς και η παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης προς τρίτους που συνδέονται με τον τομέα της υγείας, στ) η παροχή υπηρεσιών συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης μηχανημάτων, επίπλων και εν γένει εξοπλισμού ιατρείων με σύνθεση πλήρους συγκροτήματος εγκαταστάσεων λειτουργίας μηχανισμών και ιατρικών συσκευών (με υπηρεσίες κλειδί). Η προβολή, διαφήμιση και ενημερωτική παρουσίαση και διοργάνωση σεμιναρίων και μελετών εγκατάστασης εξοπλισμού και μηχανολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας και ανάληψης και εκπροσώπησης προς σύναψη συμβάσεων και συμμετοχών σε διαγωνισμούς και συμβάσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις και του Δημοσίου, η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή με παρεμφερείς σκοπούς, ζ) η αγορά, η απόκτηση εταιρείας ή συνεταιρισμού ή μέρους αυτών με συναφείς με την εταιρεία σκοπούς ή και με διαφορετικούς σκοπούς καθώς και η διάλυση και ρευστοποίησή τους, κ) η αγορά, η απόκτηση ακινήτων, η ανέγερση, διατήρηση, ανοικοδόμηση, τροποποίηση γραφείων, εργαστηρίων, κτιρίων, εργοστασίων και εγκαταστάσεων, η οικοδομική εκμετάλλευση αυτών, η εκμίσθωση, η παραχώρηση της χρήσης αυτών καθώς και η πώληση ή αλλιώς η διάθεση, η παραχώρηση δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία ανήκει ή υπεκμισθώνει στην εταιρεία, η) η εισαγωγή, εμπορία, ανακατασκευή και μετατροπή κάθε είδους οχήματος, θ) η παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, ι) η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, κ) η ανάκτηση υλικών και λ) η αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί : α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου του εσωτερικού και του εξωτερικού με όμοιους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς ή και με την μορφή κοινοπραξίας, να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του εσωτερικού ή του εξωτερικού με οποιοδήποτε τρόπο και να ιδρύει εταιρείες, υποκαταστήματα, γραφεία, εκθέσεις, αποθήκες ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία οποιασδήποτε μορφής οι οποίες επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό είτε συναφή προς τους σκοπούς της εταιρείας. δ) Να διενεργεί κάθε άλλη πράξη και να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική ή συναφή προς τα ανωτέρω, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46461203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Κύρια
32501100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δευτερεύουσα
32503000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Η ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ· ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
33204100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46181106 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46461209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Η ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
52101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52101900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση