Φ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Ι.ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε.

ΕΥΤΕΡΠΗΣ 42-44 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15561

Φ. ΑΛΕΞΙΟΥ - Ι.ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε.


ΕΥΤΕΡΠΗΣ 42-44 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998249625
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8254901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-05-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-06-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

JF CONSULTING

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΥΤΕΡΠΗΣ 42-44
  Πόλη:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Αντικείμενο εργασιών της εταιρείας θα είναι: 1)Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών, 2)Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου, δραστηριότητες παροχής φορολογικών συμβουλών, 3)Υπηρεσίες λογιστή για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων, 4)Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ., 5)Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ., 6)Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, 7)Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης, 8)Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης και αναδιάρθρωσης επιχείρησης, 9)Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, 10)Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά κρατικά, ευρωπαϊκά και κάθε είδους προγράμματα, 11)Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ, 12)Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 13)Υπηρεσίες εκπόνησης οικονομικών και γενικά επιχειρηματικών μελετών, 14)Διαφημιστικές υπηρεσίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες σχεδιασμού, εκτύπωσης και διανομής διαφημιστικών υλικών. Γενικά, υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία, 15)Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης διαφημιστικών και βίντεο, 16)Υπηρεσίες έκδοσης έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού, ακαδημαϊκού περιεχομένου καθώς και γενικού ενδιαφέροντος, 17)Υπηρεσίες διάθεσης χώρου ή χρόνου στα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, για παρουσίαση διαφημίσεων, 18)Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και γενικά εκδηλώσεων παντός τύπου, 19)Υπηρεσίες αρθρογράφου., 20)Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, 21)Υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης, 22)Υπηρεσίες γραφείου είσπραξης χρεών


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κύρια
18121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
18202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟΕΓΓΡΑΦΗΣ Δευτερεύουσα
59111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
63991002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ Δευτερεύουσα
64193000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
69200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ· ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82911200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση