ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΑΤΟΙΟΥ 84-86 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΤΑΤΟΙΟΥ 84-86 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 081133827
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8606601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-12-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-01-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BOULEKOS DYNAMIC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΑΤΟΙΟΥ 84-86
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. -Σκοπός της Εταιρείας είναι κύρια με επιδίωξη το κέρδος: α) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και κάθε άλλου είδους αντικειμένου το οποίο έχει σχέση με το αυτοκίνητο β) οι ανακατασκευές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων γ) συνεργείο αυτοκινήτων και γενικώς οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία θα αφορά το αυτοκίνητο δ) η ^ εμπορία κινητών τηλεφώνων και κάθε σχετικού είδους και εξαρτήματος ε) η παραγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση κάθε είδους εφεύρεσης προϊόντων ή μεθόδων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και στ) η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία κάθε είδους μηχανήματος, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 2. -Για την επίτευξη και ευόδωση του ανωτέρω σκοπού η Εταιρεία μπορεί συμπληρωματικά: Α)να ασχολείται με την παραγωγή, εμπορία κάθε εμπορεύσιμου είδους και την παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με την ως άνω δραστηριότητα. Β)να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εξωτερικού ή του εσωτερικού που ασχολούνται με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους. Γ) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (Εταιρείες ή Κοινοπραξίες ή άλλα επιχειρηματικά σχήματα) που επιδιώκουν τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς και Δ)γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθάει την προώθηση του εταιρικού σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση