ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 296 , ΑΧΑΡΝΑΙ, 13673

ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 296 , ΑΧΑΡΝΑΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081037004
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123948101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-07-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-07-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΟΔΟΣ ΑΤΕ
ODOS SA
ODOS ATE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 296
  Πόλη:
ΑΧΑΡΝΑΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΧΑΡΝΕΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1)Ανάληψη και κατασκευή κάθε μορφής και φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικούς καταλόγους. 2) οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα ή σε αλλότρια οικόπεδα είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και η πώληση και εκμετάλλευση αυτών. 3)Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών για πάσης φύσεως τεχνικά έργα. 4) Η αγορά προς μεταπώληση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων. 5) Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων ογκολίθων και η διασκευή τους ή παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφάλτου, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος και η εμπορία αυτών. 6) Η εισαγωγή, η εμπορία και η μίσθωση πάσης φύσεως μηχανημάτων συσκευών οργάνων και αυτοκινήτων που έχουν σχέση με την εκτέλεση και την κατασκευή τεχνικών έργων. 7)Οι χωματουργικές εργασίες καθώς και η εμπορία και η παραγωγή αδρανών υλικών, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και πάσης φύσεως σωλήνων, σωληνώσεων και σχετικών εξαρτημάτων. 8)Η αντιπροσώπευση ξένων οίκων τεχνολογίας ή εξοπλισμού, καθώς και η εκπροσώπηση ξένων οίκων και τεχνικών εταιριών . 9)Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και η πώληση ή η εκμετάλλευση αυτών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. 10) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, φωτοβολταϊκά συστήματα και η πώληση αυτής σε κάθε μορφής νομικό πρόσωπο. 11] Η άσκηση εμπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, έμμεσα ή άμεσα συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: 1: Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού και του εσωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτά. 2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή (Κοινοπραξία κ.λπ.). Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες προς τρίτους. 3: Να προβαίνει στην ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων, πρακτορείων, εταιρειών θυγατρικών ή μη, οποιασδήποτε νομικής μορφής, καθώς και αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που να είναι αναγκαία και υποβοηθά στην προώθηση του εταιρικού σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Κύρια
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42112005 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
43111000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
43121000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43291000 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43990000 ΆΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δευτερεύουσα
81300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση