ΜΑΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 235 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17343

ΜΑΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 235 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 997731692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9595501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-11-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-11-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MARESCO LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 235
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι : 1) Η μελέτη, σχεδίαση, δημιουργία, εγκατάσταση, συντήρηση, υποστήριξη, αξιοποίηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μηχανημάτων, συσκευών, επιστημονικών οργάνων και γενικότερα τεχνολογικών συστημάτων και μεθόδων τεχνολογίας με εφαρμογή στους τομείς της θαλάσσιας έρευνας, ωκεανογραφίας, υδρογραφίας, διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, οικολογίας, εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 2) Η εμπορία, χονδρική και λιανική, εισαγωγή, εξαγωγή επιστημονικών οργάνων, μηχανημάτων, συσκευών, προϊόντων και υλικών υψηλής τεχνολογίας με εξειδικευμένη εφαρμογή στους προαναφερόμενους τομείς καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής τέτοιων ειδών. 3) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών πάσης εταιρικής μορφής, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών. 4) Η εκπόνηση μελετών, διεξαγωγή ερευνών, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και πραγματογνωμοσύνων καθώς και παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, τεχνικών, συμβουλευτικών, επιστημονικών και προωθητικών στους ίδιους ως άνω τομείς. 5) Η συμμετοχή και οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό που σχετίζονται με τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία. 6) Η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης φορτηγίδων, υπηρεσιών εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους, εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία, υπηρεσιών θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων, υπηρεσιών ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, άλλων υπηρεσιών σχετικών με υδάτινες μεταφορές, υπηρεσιών ναυλομεσιτών, ναυτιλιακών πρακτόρων πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού, υπηρεσιών έρευνας στην ναυπηγική και στην αεροναυπηγική, υπηρεσιών έρευνας στην τεχνολογία υλικών, ενοικίασης και εκμίσθωσης εξοπλισμού πλωτών μεταφορών. 7) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α.- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή επιχείρηση παρεμφερούς ή μη παρεμφερούς με την ως άνω εταιρεία σκοπού και οποιουδήποτε τύπου και να συγχωνεύει επιχειρήσεις ή κλάδους αυτών. β.- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. γ.- Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ.- Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους ή να διασπάται η ίδια σε δύο ή περισσότερες εταιρείες. ε.- Να δανείζεται ή να ευρίσκει κεφάλαιο με οποιονδήποτε τρόπο, να υποθηκεύει και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή φάκτορινγκ (factoring), να ενεχυριάζει ή άλλως επιβαρύνει την κινητή και ακίνητη περιουσία της. στ.- Να αγοράζει μετοχές ή μερίδια άλλης εταιρείας, να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγής της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για τη χρηματοδότησή της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων. ζ.- Να διενεργεί και κάθε άλλη πράξη που άμεσα ή έμμεσα αποσκοπεί στην ευόδωση του σκοπού της».


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση