Π.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΠ. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.

ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 73 , ΑΘΗΝΑ, 11745

Π.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΠ. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.


ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 73 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 997900990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122185801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-07-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-02-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TERRA-MARINE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 73
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών συμβούλων, 2. Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών, 3. Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών ερευνών και μελετών, 4. Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 5. Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών, 6. Χονδρικό εμπόριο τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρογεωλογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών 7. Λιανικό εμπόριο τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρογεωλογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών 8. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρολογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών καθώς και συσκευών μετρήσεως μήκους μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και ιοντίζουσων ακτινοβολιών και ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών. 9. Λιανικό εμπόριο μερών εξαρτημάτων οργάνων τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρογραφικών υδρολογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών καθώς και συσκευών μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και ιοντίζουσων ακτινοβολιών και ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών. 10. Ενοικίαση τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρολογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών. 11. Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών συμβούλων, 12. Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών, 13. Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών ερευνών και μελετών, 14. Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών 15. Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών, 16. Χονδρικό εμπόριο τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρογεωλογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών 17. Λιανικό εμπόριο τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρογεωλογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών 18. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων οργάνων τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρολογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών καθώς και συσκευών μετρήσεως μήκους μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και ιοντίζουσων ακτινοβολιών και ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών. 19. Λιανικό εμπόριο μερών εξαρτημάτων οργάνων τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρογραφικών υδρολογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών καθώς και συσκευών μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και ιοντίζουσων ακτινοβολιών και ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών. 20. Ενοικίαση τοπογραφικών υδρογραφικών ωκεανογραφικών υδρολογικών μετεωρολογικών γεωφυσικών οργάνων και συσκευών. 21. Έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού. 22. Συναρμολόγηση και κατασκευή επιστημονικών οργάνων 23. Σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται: (α) Να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και (β) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71123101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Κύρια
46691507 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46691951 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΠ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
71123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71123102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Δευτερεύουσα
71123103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71123104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71123200 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση