ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕIΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΛΑΜΑΝΑΣ 3 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕIΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΑΛΑΜΑΝΑΣ 3 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800471924
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124340701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-02-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-02-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

4)Meleti Next Level
3)Student Next Level
1)Athens Allergy
2)Blue Health
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ALLERGIOLOGIKO IATREIO ATHINON
ATHENS ALLERGY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 3
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον τομέα της παιδιατρικής και αλλεργιολογίας, σε χώρο αυτοτελή και ανεξάρτητο από κάθε άλλη δραστηριότητα της εταιρείας. 2. Η παροχή υπηρεσιών οικογενειακής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, λογοθεραπείας εργοθεραπείας και λοιπών θεραπειών ειδικής αγωγής σε ανεξάρτητο χώρο με τις κατάλληλες ενδείξεις. 3. Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων ή διαλέξεων. 4. Η παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών σε ανεξάρτητο χώρο από το ιατρείο με τις κατάλληλες ενδείξεις. 5. Η εταιρεία μπορεί επί αμοιβή, με την ιδιότητα του συμβούλου, να συμμετέχει στο σχεδιασμό, στην επιστημονική διεύθυνση και στη λειτουργία ιατρικών μονάδων κάθε είδους. 6. Η εταιρεία μπορεί επί αμοιβή, με την ιδιότητα του συμβούλου, να συνιστά σε δυνητικούς πελάτες κατάλληλες θεραπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. 7. Η εταιρεία μπορεί επί αμοιβή να αναλύει, να συντάσσει και να παρουσιάζει επιστημονικές μελέτες σχετικές με την βιωσιμότητα ή μη επενδύσεων στον χώρο της υγείας. 8. Η συμβουλευτική μελέτης της επίδρασης περιβαλλοντικών αλλαγών στην υγεία, της επίδρασης της διατροφής στην υγεία, όπως και η δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας ή/και διαδικτύου για την άσκηση της ιατρικής (τηλεϊατρικής). 9. Η συμμετοχή είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε αιτήσεις χρηματοδότησης προγραμμάτων ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών. 10. Η σύναψη, εκτέλεση και συμμετοχή σε συμβάσεις συναφών με τα ανωτέρω με οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό η νομικό, εταιρεία, οργανισμό, δήμο, πολιτεία, κράτος ή κάθε εξαρτημένης απ’ αυτά υπηρεσίας, εφόσον οι συμβάσεις αυτές είναι αναγκαίες ή κατάλληλες, πρόσφορες ή σκόπιμες για τις περιγραφόμενες στο παρόν δραστηριότητες ή που τις ενισχύουν. 11. Στα πλαίσια της παιδιατρικής ειδικότητας, θα παρέχονται αφενός συμβουλές γενετικής σε παιδιά και οικογένειες ασθενών με κληρονομικό ιστορικό συγγενών ανωμαλιών και άλλων σχετικών νοσημάτων, και αφετέρου αποκλειστικά κλινική ερμηνεία μοριακών αναλύσεων DNA. 12. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παιδιά μέσω αναγνωρισμένων μεθόδων με σκοπό την νοητική και πνευματική τους ανάπτυξη. Η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή και να συντονίζει με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, συνεργάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς Έλληνες ή ξένους υπηκόους. 13. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, δια βίου μάθησης, πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικού προσανατολισμού, σταδιοδρομίας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, διαφήμισης, προώθησης, δικτύωσης, εκδόσεων, μελετών και ερευνών. 14. Ίδρυση και λειτουργία Εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας, Κέντρων, αλλά και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, Εκπαιδευτικών Κέντρων ενηλίκων και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης, Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, Κολλεγίων, Κέντρων Μελέτης, Φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Σχολείων, Σχολών Μαθητείας, Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, Γραφείων ευρέσεως εργασίας, Κέντρων συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας, Βρεφονηπιακών σταθμών, Παιδικών σταθμών και Νηπιαγωγείων, Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας, Φορέων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Δομών στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας (ενδεικτικά: ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης, Κέντρα Ημέρας, Βοήθεια στο σπίτι, μονάδες υποστήριξης ΑMΕΑ/ΕΚΟ/ ευπαθών ομάδων κ.α.), φορέων πιστοποίησης προσόντων κ.α.. Ειδικοί Σκοποί και πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Η εταιρεία στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση της πείνας και σπατάλης τροφίμων, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Η ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ φορέων που ενδιαφέρονται για προγράμματα και υπηρεσίες μέριμνας για την υγιεινή ζωή, σωματική και ψυχική, με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των μαθητών και των οικογενειών τους. Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές ή φοιτητές που διακρίνονται στις σπουδές τους. Θέσπιση προγράμματος με την διακριτική ονομασία Reach for the Stars με στόχο την συμβουλευτική mentorship μαθητών και φοιτητών από επιστημονική επιτροπή του προγράμματος. Η υποστήριξη αυτή θα έχει σχέση με την διαχείριση των οικονομικών αναγκών, επιτυχία στο Πανεπιστήμιο, επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης, στοχευμένα μεταπτυχιακά και σπουδές στην Ελλάδα και εξωτερικό. Χορήγηση μικροπιστώσεων (microcredits) σε άτομα ή οικογένειες που έχουν οικονομική ανάγκη με την προϋπόθεση ότι θα μας παρουσιάσουν οι ευεργετηθέντες ατομικό ή οικογενειακό πλάνο δράσης που οδηγεί στην ανάπτυξη και ευημερία τους. Η ενίσχυση όλων εκείνων των παραγόντων που βοηθούν στην προαγωγή των επιστημών στον τοπικό, στον εθνικό και ευρωπαϊκό χώρο, η συμμετοχή στις διαδικασίες αναβάθμισης του μορφωτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου τόσο των Ελλήνων όσο και των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ενθάρρυνση των διαδικασιών και βελτίωση των συνθηκών για την παραμονή αλλά και επιστροφή των Ελλήνων επιστημόνων στην Ελλάδα. Η εκπόνηση μελετών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα και των συνεπειών αυτής. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων). Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και ΑΜΕΑ. Η συνεργασία με πανεπιστήμια, δήμους, κρατικούς οργανισμούς, ιδρύματα, ΜΚΟ και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο, με εταιρείες ομοειδείς ή συναφείς είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, όπως και να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία η πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα η το εξωτερικό. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις ασκεί είτε για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνη της είτε με σύσταση ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε νομικής μορφής εταιρείες είτε με σύμπραξη (κοινοπραξία) με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όλα τα ανωτέρω θα γίνονται πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις. γ) να αγοράζει, έχει στην κυριότητά της, πωλεί, ανταλλάσσει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα, γη και κτίρια οποιουδήποτε είδους και κατηγορίας, να υποθηκεύει και βαρύνει αυτά και να οικοδομεί, συντηρεί, επεκτείνει και τροποποιεί οικοδομήματα σε αυτά, όπως είναι αναγκαίο ή κριθεί σκόπιμο προς επιτυχία του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός ορίζεται στο παρόν άρθρο. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για την μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων, ακινήτων ή άλλων πραγμάτων. δ) Να καταχωρεί, αγοράζει, αποκτά με άδεια ή άλλως και να κατέχει, χρησιμοποιεί, πωλεί, εκχωρεί ή άλλως να διαθέτει σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, καταχωρημένα ή άλλα σχέδια, έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα για την προστασία εφευρέσεων, βελτιώσεων, μεθόδων ή τεχνογνωσίας, σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους ή την νομοθεσία οποιουδήποτε άλλου Κράτους, ε) Να αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα συναφή με τον σκοπό της. Η απαρίθμηση των πιο πάνω σκοπών είναι απόλυτα ενδεικτική, μπορεί δε η εταιρεία να πραγματοποιήσει και πράξεις που δεν περιγράφονται στις παραγράφους αυτού του άρθρου, αλλά που όμως βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση σχέση με τους σκοπούς της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
86211001 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Κύρια
61204901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
61901005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
72111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
78301600 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
85591908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
88991201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση